Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Zima w Polsce

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Rosja- Kolej na Syberie 11 dni wycieczka objazdowa 2022

Nazwa obiektu : Kolej na Syberi? Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Rosja Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : samolot    
       
Opis

   Single bez dop?at 

Moskwa i Kreml - Irkuck i kolej Transsyberyjska - Syberyjska Listwianka - Jezioro Bajka? - Ust-Ordy?sk i Buriaci - Wyspa Olchon - Samochodami terenowymi do Chu?yr

Program
1 dzie?:
Zbiórka na lotnisku w Warszawie, dwie godziny przed odlotem. Wylot z Warszawy do Moskwy. Ruszamy autokarem na pierwsze spotkanie ze stolic? Rosji: Plac Czerwony, Park Aleksandrowski, Pier?cie? Bulwarowy, Pier?cie? Sadowy, Stary Arbat, Wzgórza Worobiowe, Klasztor i Cmentarz Nowodziewiczy, Katedra Chrystusa Zbawiciela, Sobór Wasyla B?ogos?awionego, Dom na nabrze?u, „Siedem Sióstr Stalina”, wytwórnia filmowa „Mosfilm”, stadion Â?u?niki, Pok?onna Góra, Â?uk Triumfalny, Wie?a Federacja oraz Plac Europy. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, nocleg.
2 dzie?:
?niadanie. Ca?y dzie? sp?dzimy w Moskwie, poznaj?c to wspania?e miasto. Zaczniemy od wycieczki moskiewskim metrem – najpi?kniejszym metrem na ?wiecie. Jego stacje to prawdziwe podziemne pa?ace, zachwycaj?ce dekoracjami - reliefami, malarstwem, mozaik?, witra?ami i obrazami wiod?cych rosyjskich artystów. Zarówno wej?cia jak i stacje metra zdobi? pos?gi, panele z br?zu, a tak?e rzadkie rodzaje marmuru. Nast?pnie udamy si? na wycieczk? po Kremlu. Moskiewski Kreml to symbol pa?stwa rosyjskiego, jeden z najwi?kszych kompleksów architektonicznych na ?wiecie, prawdziwa skarbnica wspania?ych zabytków i dzie? sztuki. Mo?na tu zobaczy? zabytki staro?ytnej architektury rosyjskiej, takie jak: budynek Pa?acu kremlowskiego, Arsena?, dzwon „Car ko?oko?”, armat? „Car puszka”, dzwonnice Iwana Wielkiego, Cerkiew Z?o?enia Szat, Komnat? Graniast? i Pa?ac Patriarszy. Odwiedzimy te? jeden z soborów – Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Marii Panny, Zwiastowania lub Archangielski. Wieczorem czeka nas rejs wycieczkowy po rzece Moskwie. Wycieczka na pok?adzie statku to pewnego rodzaju wizytówka miasta. Podczas podró?y po rzece mo?na w krótkim czasie i bez korków zobaczy? historyczne i kulturalne centrum stolicy Rosji i podziwia? ciekaw? panoram? miasta. Podczas rejsu mo?na równie? zobaczy? Kompleks Sportowy Â?u?niki, Klasztor Nowodziewiczy, pomnik Piotra I, Sobór Chrystusa Zbawiciela, Kreml i Klasztor Nowospasski. Nocleg w hotelu w Moskwie.
3-6 dzie?:
?niadanie. Czas wolny. Nast?pnie transfer na dworzec kolejowy. Odjazd poci?giem do Irkucka o godz. 13.50. Podczas przejazdu w pierwszy dzie? posi?ek w poci?gu. Zaczynamy podró? Kolej? Transsyberyjsk?, która jest spe?nieniem marze? ka?dego podró?nika. T? najs?ynniejsz? i najd?u?sz? kolej? ?wiata jedziemy przez dwa kontynenty, góry Ural, rozleg?? Nizin? Syberyjsk?, mijaj?c ma?e wioski oraz wielkie miasta Syberii: Omsk, Krasnojarsk, Nowosybirsk. D?uga jazda poci?giem to wyj?tkowa okazja do poznania rosyjskiej kultury, zawarcia licznych znajomo?ci, integracji z miejscowymi, spróbowania lokalnych potraw i do?wiadczenia innych atrakcji. B?dziemy podziwia? i fotografowa? malownicze, zmieniaj?ce si? krajobrazy za oknem. Poci?g zatrzymuje si? co kilka godzin na stacjach, gdzie mo?na si? zaopatrzy? w miejscowe wiktua?y: domowe obiady, ryby, piwo, etc.
7 dzie?:
Rano przyjazd do Irkucka. ?niadanie na mie?cie. Zwiedzanie, podczas którego b?dzie mo?na zapozna? si? z najbardziej interesuj?cymi miejscami Irkucka: cerkiew Zbawiciela, sobór Objawienia Pa?skiego, Ko?ció? Polski, nabrze?e Angary i pomnik Aleksandra III, Bia?y Dom, Monaster Ikony Matki Bo?ej „Znak” (Znamie?ski), na terytorium którego znajduj? si? groby dekabrystów, a tak?e s?ynnego kupca i podró?nika Grigorija Szelichowa. Przejazd nad Jezioro Bajka? do Listwianki. Po drodze zwiedzanie muzeum architektury drewnianej „Talcy”, w którym zebrano ponad 30 przyk?adów architektury syberyjskiej, a w?ród nich buriackie jurty i ewenkijski sza?as pasterski. W muzeum znajduje si? bar, gdzie przed wyruszeniem w dalsz? drog? mo?na napi? si? herbaty i spróbowa? blinów. Przystanek przy Szaman-kamieniu, wyznaczaj?cym granic? mi?dzy jeziorem Bajka?, a rzek? Angar?. Wizyta na bazarze z pami?tkami i targu rybnym – doskona?a okazja, by naby? pami?tki z kamienia, drewna, kory i szk?a wykonane przez syberyjskich mistrzów, posmakowa? ryb pochodz?cych z Bajka?u, takich jak omul, lipie? syberyjski, sieja, w?dzonych na zimno i gor?co. PóÂ?ny obiad. Zwiedzanie muzeum Bajka?u. W muzeum znajduje si? bogata ekspozycja flory i fauny jeziora Bajka?. Transfer do miasta Irkuck. Kolacja. Transfer do hotelu.
8 dzie?:
Po ?niadaniu udamy si? do Ust-Ordy?ska na spotkanie z Buriatami. Buriaci s? jedn? z najliczniejszych narodowo?ci, zamieszkuj?cych terytorium Syberii, a w?a?nie w regionie Ust Ordy?ska z pokolenia na pokolenie przekazywane s? podstawy tradycyjnej kultury buriackiej. Podczas wycieczki b?dzie mo?na zapozna? si? z przyk?adami folkloru Buriatów, zobaczy? tradycyjne zabawy i szama?skie rytua?y. Obiad na mie?cie, a potem promem, pod opiek? przewodnika, udamy si? na wysp? Olchon. Spo?ród oko?o trzydziestu wysp Bajka?u, Olchon, owiana mnóstwem staro?ytnych mitów i legend, wyró?nia si? w szczególno?ci swoj? wielko?ci?, ró?norodno?ci? krajobrazów i pomników przyrody, co sprawia, ?e nie przypadkowo jest uznawana za jedno z najpi?kniejszych miejsc Bajka?u. Po przeprawie czeka nas podró? samochodami terenowymi po wymagaj?cych, miejscowych drogach do miejscowo?ci Chu?yr. Przyjazd do o?rodka wypoczynkowego, zakwaterowanie i kolacja. Wieczorem spacer na przyl?dek Burchan, ko?cz?cy si? ska?? o nazwie Szamanka. U podnó?a urwiska skalnego zachowa? si? tajemniczy rysunek i napis w sanskrycie. Szamanka to jedno z dziewi?ciu ?wi?tych miejsc Azji (dawniej nazywana te? „kamieniem-?wi?tyni?”), obecnie jest swego rodzaju wizytówk? jeziora, jednym z najbardziej znanych widoków Bajka?u.
9 dzie?:
Po ?niadaniu wyprawa na przyl?dek Choboj. Swoj? nazw? Choboj zawdzi?cza najbardziej charakterystycznej cz??ci przyl?dka – p?askiej kamiennej bryle, która kszta?tem przypomina kie? zwierz?cia („choboj” w j?zyku buriackim to w?a?nie „kie?”). Wyj?tkowo?? i pi?kno tego surowego przyl?dka zas?u?enie cenili ju? staro?ytni mieszka?cy Olchonu - Choboj uwa?ano za miejsce ?wi?te, w którym sprawowano obrz?dy religijne. Obiad na powietrzu. Powrót do o?rodka. Kolacja. Transfer na prom i do Irkucka. Przyjazd do Irkucka, zakwaterowanie w hotelu.
10 dzie?:
?niadanie. Transfer do miejscowo?ci Listwianka. Przeprawa promem (przez zatok? i uj?cie rzeki Angary) do portu Bajka?. Przejazd poci?giem turystycznym kolei Krugobajkalskiej, która jest zabytkiem architektury i sztuki in?ynieryjnej pocz?tku XX w. Po drodze kilka przystanków w najbardziej malowniczych miejscach nad Bajka?em. Podczas jednego z przystanków – niewielki piknik. Wieczorem powrót do Irkucka, kolacja, nocleg.
11 dzie?:
?niadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot z Irkucka do Warszawy (z przesiadk? w Moskwie). Przylot do
Warszawy.

?wiadczenia:


Zakwaterowanie:
10 noclegów (6 noclegów w hotelach o standardzie *** - pokoje 2 osobowe z ?azienkami, 4 noclegi w poci?gu).
Wy?ywienie:
Zgodnie z programem: 7 ?niada?, 4 obiady, 4 kolacje, 1 posi?ek w poci?gu - pierwszy dzie?
Transport:
Przeloty wg programu: Warszawa-Moskwa, Irkuck-Warszawa z przesiadk? w Moskwie. Przejazd Kolej? Transsyberyjsk? Moskwa-Irkuck w 4-osobowych, klimatyzowanych przedzia?ach podwy?szonej kategorii, poci?g z wagonem restauracyjnym. Transfery zgodnie z programem: busy lub autokary, samochody terenowe, promy.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wst?py do obiektów wymienionych w programie, przewodnicy lokalni, op?aty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na ca?ej trasie.
Wiza i po?rednictwo wizowe.
Informacje praktyczne
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksymalna: 15.
Kolejno?? zwiedzania mo?e ulec zmianie.

Informacje praktyczne:
Informacje dotycz?ce realizacji imprezy, niezb?dnego baga?u, dok?adnych godzin przelotu itd. zostan? przes?ane do uczestników poczt? elektroniczn? w pi?mie, oko?o 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy.

P?atno?ci:
I rata: 15% ceny z?otówkowej p?atne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny z?otówkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wypraw?,
III rata: 550 EUR - uczestnik zabiera ze sob? na wypraw?. Kwota ta jest w ca?o?ci wykorzystywana na pokrycie cz??ci ?wiadcze? (m. in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posi?ki)

Informacje wizowo-paszportowe:
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy nale?y wpisa? do elektronicznego formularza danych dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich rezerwacji sta?ych - b?dzie wys?any automatycznie na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wymaganych danych paszportowych i osobowych lub ich niezgodno?? z paszportem zabieranym na wypraw?, mo?e spowodowa? dodatkowe koszty zwi?zane z realizacj? imprezy turystycznej lub w ostateczno?ci uniemo?liwi? uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie.
Przy wjeÂ?dzie do Federacji Rosyjskiej konieczny jest paszport wa?ny co najmniej 6 miesi?cy od daty powrotu oraz wiza.
W celu uzyskania wizy nale?y najpóÂ?niej do 30 dnia przed dniem rozpocz?cia imprezy dostarczy? do Dzia?u Organizacji Almatur-Katowice (40-096 Katowice, ul. 3 Maja 19/3):
• paszport wa?ny co najmniej 6 miesi?cy od daty zako?czenia wycieczki, z 2 wolnymi stronami, z czego dwie musz? by? obok siebie,
• prawid?owo wype?niony, wydrukowany i podpisany wniosek wizowy do Federacji Rosyjskiej (wniosek wype?nia si? poprzez stron? internetow? https://visa. kdmid.ru),
• 2 aktualne zdj?cie biometryczne (zgodnie z wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej dost?pnymi na stronie www.rusemb.pl - wymiar 3,5 x 4,5 cm, kolorowe na bia?ym tle, obejmuj?ce tylko ramiona i twarz na wprost).

Informacje zdrowotne:
Podczas wyjazdu mog? obowi?zywa? nakazy i obostrzenia zwi?zane z aktualn? sytuacj? epidemiczn?. W szczególno?ci niezaszczepieni uczestnicy musz? si? liczy? z konieczno?ci? posiadania aktualnego testu. Warto by? zaszczepionym przeciw ?ó?taczce typu A i B, t??cowi i ewentualnie innym chorobom. Nale?y szczególn? uwag? przywi?zywa? do ochrony przed s?o?cem, u?ywaj?c kremów ochronnych, okularów przeciws?onecznych i nakrycia g?owy.

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wylot z Warszawy. Szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2022-07-12 2022-07-22 7549.00 rezerwuj
2022-07-26 2022-08-05 7549.00 rezerwuj
2022-08-09 2022-08-19 7549.00 rezerwuj
2022-09-06 2022-09-16 7549.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir