Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Uzbekistan- Na jedwabnym szlaku 14 dni wycieczka objazdowa Lato 2021/2022

Nazwa obiektu : Na jedwabnym szlaku Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Uzbekistan Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : samolot    
       
Opis

Single bez dop?at 

Taszkient - magiczna stolica - Chiva i Itchan Kala - Buchara - szcz??liwe miasto - Ceramiki Gijduvan - zabytki Navoiy - jurty w Yangykazgan - Shakhrisabz - miasto Tamerlanda - Turkusowe kopu?y w Samarkandzie

Program
1 dzie?:
Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlotem. Wylot do Taszkientu z przesiadk?.
2 dzie?:
Przylot do Taszkientu, przejazd do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek po podró?y. Nast?pnie wyruszymy na pierwsze spotkanie ze stolic? Uzbekistanu i jednocze?nie najwi?kszym miastem Azji Centralnej. Zapoznamy si? z jego topografi? i zobaczymy mi?dzy innymi wspó?czesne centrum miasta z pomnikiem ofiar trz?sienia ziemi z 1966 r. podczas którego znaczna cz??? miasta uleg?a zniszczeniu, Plac Niepodleg?o?ci, gdzie kiedy? znajdowa? si? najwy?szy pomnik Lenina, zast?piony obecnie wielkim globusem. Nocleg w hotelu w Taszkiencie.
3 dzie?:
Przelot z Taszkientu do Urgenczu. Wyjazd do doliny tajemniczych twierdz tworz?cych zespó? 50 obronnych miast na skraju czerwonych piasków pustyni Kyzy?kum. Pochodz? one z czasów Królestwa Kuszanów, które istnia?o na tych terenach na pocz?tku naszej ery, a których mieszka?cy zwani „czcicielami ognia” wyznawali zoroastryzm, jedn? z najstarszych religii monoteistycznych. Zwiedzanie najlepiej zachowanych twierdz: Toprak Kala, Kyzy? Kala i Ayaz Kala. Przejazd do Chivy – ?redniowiecznego miasta po?o?onego w sercu pustyni. Zakwaterowanie w hotelu w obr?bie murów najstarszej cz??ci Chivy – Itchan Kala.
4 dzie?:
Po ?niadaniu ruszamy na zwiedzanie Chivy – miasta twierdzy, pe?nej zabytków stolicy staro?ytnego Chorezmu. G?ównym wej?ciem do miasta jest efektowna brama Ota Darwoza. Za ni? znajduje si? cytadela Kunja-Ark, w której bogato zdobionych wn?trzach znajdowa?y si? m.in. harem, arsena?, meczet i wi?zienie. Nast?pnie odwiedzimy zespó? pa?acowy Tash Chauli, siedzib? Chana i jego ?on, pe?en wspania?ych malowide? i ozdobiony b??kitno-bia?? mozaik? kafelków. Na uwag? zas?uguje tak?e Sala Tronowa, gdzie Chanowie wydawali swoje, nie zawsze sprawiedliwe, ale niepodlegaj?ce dyskusji wyroki. Najbardziej znan? budowl? Chiwy jest pot??ny minaret Kalta Minar, który mia? by? najwi?kszy na ?wiecie, lecz nigdy nie zosta? doko?czony. Spaceruj?c wiekowymi uliczkami zobaczymy równie? wiele innych wspania?ych budowli m.in.: mauzolea Sajida Alauddina i Pahlavan Mahmuda czy medresa Arab-Muhammed-Chan. Kolacja w pa?acu Toza Bog - letniej rezydencji Muhammeda Rahim Chana. Nocleg w hotelu.
5 dzie?:
Przejazd z Chiwy do Buchary. Pojedziemy wzd?u? rzeki Amu Dari, p?yn?cej na granicy z Turkmenistanem, a nast?pnie szlakiem karawan wielb??dów podró?uj?cych po Jedwabnym Szlaku pomi?dzy pustyniami Kyzy?-kum i Kara-kum. PóÂ?nym popo?udniem dotrzemy do Buchary, czyli „szcz??liwego miejsca”, miasta pe?nego kolorytu. Buchara ma bogat? histori? i wspania?? architektur?, a Stare Miasto jest dzi? przepe?nione wspania?ymi budowlami, które maj? nawet tysi?c lat i niewiele si? zmieni?y przez ostatnie stulecia. Zakwaterowanie w hotelu, w obr?bie starej chanaki Mahalli Kuma. Krótkie zwiedzanie najbli?szych zabytków (medresy Kukeldash i Nadir Divan-Beghi). Zobaczymy tak?e minaret Kalyan z XII w. – najwy?szy w Uzbekistanie o kszta?cie wielkiego pionowego filaru wznosz?cego si? ponad miastem. Kolacja po??czona z wyst?pem miejscowych tancerek i muzyków.
6 dzie?:
Poznajemy kolejne zabytki Buchary – wa?nego o?rodka handlowego na Jedwabnym Szlaku. B?dziemy spacerowa? w?skimi uliczkami, przez ?redniowieczne kopu?y targowe (rynki) do meczetu Poi Kaylan i medresy Miri Arab. W pobli?u znajduje si? cytadela Ark, stara twierdza, która w ?redniowieczu stanowi?a odr?bne miasto z pa?acem emira, mennic?, meczetami, instytucjami rz?dowymi. Zobaczymy równie? znany meczet Bolo-Hauz oraz Mauzoleum Ismailia Samani - pierwszy budynek w ?rodkowej Azji, zbudowany z ceg?y w kszta?cie sze?cianu, z kryt? kopu??. Â?ród?o Czaszma Ajub - zgodnie z legend?, przechodzi? tu prorok biblijny Hiob (Ajub), a w tym miejscu, gdzie uderzy? on swoim kijem wytrysn??o Â?ród?o. Kolacja w restauracji nad stawem Lyabi-Hauz, otoczonym zabytkowymi obiektami. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc w Bucharze, otoczone restauracjami na ?wie?ym powietrzu i sklepami mieszcz?cymi si? w zabytkowych medresach. Nocleg w hotelu.
7 dzie?:
Rano udajemy si? do mauzoleum ?wi?tego m?drca sufi Bahaudina Nakshbandi, miejsca zwanego „Mekk? Centralnej Azji”, odwiedzanego równie? przez turystów szukaj?cych spe?nienia swoich niewypowiedzianych ?ycze?. Nast?pnie jedziemy do pa?acu Mokhi-Khosa, letniej rezydencji ostatniego emira Buchary. Potem zwiedzimy kompleks memorialny Czor Bakr i medres? Chor-Minor zwie?czon? 4 minaretami zako?czonymi b??kitnymi kopu?ami. Po powrocie ze zwiedzania b?dziemy mie? wolny czas, który mo?emy sp?dzi? na lokalnych bazarach, pe?nych pami?tek wytworzonych przez miejscowych rzemie?lników. Nocleg w hotelu.
8 dzie?:
Podró?ujemy na pó?nocny wschód do obozów kazachskich koczowników. Po drodze postoje i zwiedzanie zabytków: Vabkent (minaret ad-Din Tekish), Gijduvan (zabytkowa wytwórnia ceramiki), Karmana- Navoiy (mauzoleum Mir-Said Bahram, meczet Kassim Sheiha, polski cmentarz wojenny), karawanseraj Rabat-i-Malik, Nurota (twierdza Aleksandra Macedo?skiego, czaszma i meczet Djuma). Zatrzymamy si? w obozie jurtowym Kazachów w rejonie Yangykazganu. Dla ch?tnych przeja?d?ka po pustyni na wielb??dach (fakultatywnie). Obiadokolacja przygotowana przez koczowników (ew. na zamówienie - pieczenie barana). Nocleg w jurtach.
9 dzie?:
Pod??amy dalej „Jedwabnym Szlakiem” zatrzymuj?c si? nad jeziorem Aydar-Kul (ok. 200 km d?ugo?ci) – po?o?onym w sercu pustyni Kyzy?-Kum. K?piele, wypoczynek, lunch. Po po?udniu przejazd do Samarkandy jednego z najstarszych miast na ?wiecie i per?y Jedwabnego szlaku. Pod koniec XIV wieku miasto sta?o si? stolic? pa?stwa Mitura Tamerlana, który sprowadzi? tu wybitnych architektów i artystów, którzy nadali Samarkandzie nowy wygl?d – pe?en przepychu i bogactwa. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja.
10 dzie?:
Zwiedzamy Samarkand?: grobowiec Tamerlana Gur- -Emir, mauzoleum U?ug-Bega, meczet Bibi-Chanym z XV w., nekropolie Szach-i-Zinda i Rukhabad, gdzie znajduj? si? liczne, pi?knie zdobione mauzolea, ?redniowieczne obserwatorium astronomiczne U?ug-Bega. Pi?knie odnowiony i imponuj?cy Plac Registan z medresami U?ug-Bega, Szer-Dor i Tillya Kari, klejnot Azji Centralnej i wizytówka Samarkandy. Registan w j?zyku perskim oznacza „miejsce pokryte piaskiem” i w dawnych czasach pe?ni? rol? placu targowego. Wizyta na bazarze Siab. Nocny spacer do Registanu lub Gur- -Emir. Nocleg w hotelu.
11 dzie?:
Wycieczka do Shakhrisabz – rodzinnego miasta Tamerlana, dzi?ki któremu sta?o si? wa?nym o?rodkiem nauki i sztuki. Zwiedzanie zabytków dynastii Timurydów: pa?ac Ak-Saraj, kompleks Hazrat Imam (mauzoleum Jahangira; Dorus-Syadot), meczet Kok- -Gumbaz, kryty rynek Czor-su, ?aÂ?nia miejska z XV w. W obr?bie miasta znajduje si? te? polski cmentarz z czasów II ?o?nierzy gen. Andersa i ich rodzin. Powrót do Samarkandy. Nocleg w hotelu.
12 dzie?:
Po?egnanie z Samarkand?. Wyjazd na zwiedzanie manufaktury produkuj?cej papier jedwabny wg tradycyjnej receptury z VIII w. oraz zabytkowej wytwórni win i alkoholi, dla zainteresowanych - degustacja. Przejazd do Taszkientu. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w hotelu.
13 dzie?:
Dzie? sp?dzimy zwiedzaj?c star? cz??? Taszkientu. G?ównym jej walorem historyczno kulturowym s? liczne muzea, przepi?kne meczety oraz mauzolea. Zobaczymy medresy Barak-Khana i Kukeldash z XVI w. – najwi?ksze i najlepiej zachowane szko?y koraniczne w tej cz??ci ?wiata, meczet Djuma, mauzoleum Hazrat Imam - jednego z pierwszych imamów Taszkientu. W Muzeum Koranów zobaczymy najstarszy na ?wiecie, oryginalny Koran Osmana z 655 roku. Na zako?czenie zwiedzania udamy si? na lokalny, tradycyjny bazar Chor-su. Nocleg w hotelu.
14 dzie?:
Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski. Przylot do Warszawy. Zako?czenie wycieczki.

Program fakultatywny
- przeja?d?ka na wielb??dach (ok. 6 USD),
- degustacja miejscowych alkoholi (10-20 USD),
- wieczorne pieczenie barana (ok. 50 USD za barana),
- dodatkowe pokazy folklorystyczne (8-25 USD).

?wiadczenia
Zakwaterowanie:
12 noclegów: 11 w hotelach o standardzie ***, pokoje 2,3 osobowe z ?azienkami i klimatyzacj?, 1 nocleg w jurtach na pustyni.
Wy?ywienie:
Dwa posi?ki dziennie: ?niadania i obiadokolacje.
Transport:
Przeloty wg programu wraz z op?atami lotniskowymi, mikrobusy, autokary.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wst?py do obiektów wymienionych w programie, wszelkie op?aty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na ca?ej trasie.
Informacje praktyczne
Minimalna liczba uczestników w grupach: 8, maksymalna: 16.
Kolejno?? zwiedzania mo?e ulec zmianie.

Informacje dotycz?ce realizacji imprezy, niezb?dnego baga?u, dok?adnych godzin przelotu itd. Zostan? przes?ane do uczestników poczt? elektroniczn? w pi?mie oko?o 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. Podstawowe wy?ywienie zagwarantowane w cenie jest obfite i smaczne, a dodatkowe posi?ki s? jedynie jego uzupe?nieniem. Kuchnia uzbecka zapewnia obfito?? jarzyn i owoców, ale tak?e oferuje ró?norodne wspaniale doprawione potrawy mi?sne. Ca?y pobyt sp?dzimy w gor?cym klimacie, st?d najlepsza jest lekka, przewiewna, bawe?niana odzie?. Bluza lub lekka kurtka z d?ugimi r?kawami mo?e si? przyda? w miejscach mocno klimatyzowanych (samoloty, autobusy) oraz na pustyni i w górach. W czasie zwiedzania ?wi?ty? niezb?dne s? d?ugie spodnie, spódnice i chusty zakrywaj?ce ramiona. Nie s? tam tolerowane koszulki na rami?czkach lub szorty. Nie spodziewamy si? deszczy. Parasol mo?e s?u?y? jako ochrona przed s?o?cem. W Uzbekistanie zobaczycie te? Pa?stwo wiele interesuj?cych przedmiotów sztuki u?ytkowej i r?kodzie?a na które warto przygotowa? kieszonkowe.

P?atno?ci:
I rata: 15% ceny z?otówkowej p?atne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny z?otówkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wypraw?,
III rata: 650 USD - uczestnik zabiera ze sob? na wypraw?.
Kwota ta jest w ca?o?ci wykorzystana na pokrycie cz??ci ?wiadcze? (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posi?ki).

Informacje wizowo-paszportowe:
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy nale?y wpisa? do elektronicznego formularza danych dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich rezerwacji sta?ych - b?dzie wys?any automatycznie na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wymaganych danych paszportowych i osobowych lub ich niezgodno?? z paszportem zabieranym na wypraw?, mo?e spowodowa? dodatkowe koszty zwi?zane z realizacj? imprezy turystycznej lub w ostateczno?ci uniemo?liwi? uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie. Nie ma obowi?zku wizowego.

Informacje zdrowotne:
Podczas wyjazdu mog? obowi?zywa? nakazy i obostrzenia zwi?zane z aktualn? sytuacj? epidemiczn?. W szczególno?ci niezaszczepieni uczestnicy musz? si? liczy? z konieczno?ci? posiadania aktualnego testu. Warto by? zaszczepionym przeciw ?ó?taczce typu A i B, t??cowi i ewentualnie innym chorobom. Nale?y szczególn? uwag? przywi?zywa? do ochrony przed s?o?cem, u?ywaj?c kremów ochronnych, okularów przeciws?onecznych i nakrycia g?owy. W trakcie wycieczki trzeba pi? nawet kilka litrów p?ynów dziennie.

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wylot z Warszawy. Szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-09-01 2021-09-14 6399.00 rezerwuj
2022-07-06 2022-07-19 6399.00 rezerwuj
2022-08-31 2022-09-13 6399.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir