Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Kazachstan- Kirgistan- W stepach szerokich 11 dni wycieczka objazdowa Lato 2021/2022

Nazwa obiektu : W stepach szerokich Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Kazachstan Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : samolot    
       
Opis

Single bez dop?at 

Astana - stolica Kazachstanu - A?maty - miasto ogrodów - Biszkek -malownicze pasmo Tienszan i Kanion Szary?ski - Issyk-kul - per?a Azji Centralnej - Rysunki naskalne w Czo?pon-Ata - Park Narodowy Burabai 

Program
1 dzie?:
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot samolotem bezpo?rednio do Kazachstanu.
2 dzie?:
Rano przylot do Astany. Spotkanie z przewodnikiem. ?niadanie. Zwiedzanie miasta, które w 1997 r. zosta?o stolic? Kazachstanu. Od tego czasu szybko si? rozbudowuje i rozwija, a nowoczesna architektura coraz bardziej dominuje w krajobrazie miasta, wypieraj?c pozosta?o?ci po okresie komunizmu. Ju? dzisiaj Astana jest nazywana powszechnie „Dubajem na stepie”. Nad miastem dominuje monumentalna wie?a Bajterek o wysoko?ci 105 m, wzniesiona dla upami?tnienia momentu przeniesienia stolicy do Astany. Bajterek w j?zyku kazachskim oznacza „wysok? topol?”, a nazwa i kszta?t wie?y nawi?zuj? do miejscowego mitu o powstaniu ?wiata. Zobaczymy szklan? Piramid? Pokoju i Pojednania, Ak Orda – Pa?ac Prezydenta Republiki Kazachstanu, który jest oficjaln? siedzib? Nursu?tana Nazarbajewa, a tak?e centrum rozrywkowo- handlowe Chan Szatyr, w kszta?cie ogromnego namiotu. Zakwaterowanie w hotelu. Po po?udniu rejs ?odzi? po rzece Ishym. W trakcie zobaczymy m.in. wspania?e rezydencje, drapacze chmur – Alatau Grand. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
3 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd do muzeum Alzhir, dawnego gu?agu, jednego z najwi?kszych obozów pracy w dawnym ZSRR, gdzie zsy?ano ?ony i dzieci tak zwanych „zdrajców Ojczyzny”. Alzhir by?o jedn? z wysp „Archipelagu Gu?ag”, dzie?a Aleksandra So??enicyna. Autor, wykorzystuj?c swoje do?wiadczenia, pokaza? rozwój i rozprzestrzenianie si? systemu wi?ziennictwa radzieckiego, którego celem pierwotnym mia?a by? „eliminacja wrogich klas spo?ecznych”. Na Zachodzie ksi??ka ta wywo?a?a poruszenie, a So??enicyn zosta? laureatem literackiej nagrody Nobla. Po po?udniu transfer na lotnisko, wylot do A?maty – najwi?kszego miasta Kazachstanu i by?ej stolicy. Po przylocie transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
4 dzie?:
Po ?niadaniu wycieczka po A?matach, stolicy finansowo- gospodarczej, miasta ogrodów i fontann. W Parku im. 28 Panfi?owców zobaczymy prawos?awny Sobór Wniebowst?pienia Pa?skiego, wspania?y zabytek w ca?o?ci wykonany z drewna, bez u?ycia gwoÂ?dzi. Czekaj? nas wizyty w Muzeum Instrumentów Muzycznych, z unikaln? kolekcj? 60 regionalnych instrumentów oraz w Centralnym Meczecie z bia?ego marmuru, góruj?cym nad pó?nocn? cz??ci? miasta, który zosta? zbudowany w 1999 roku. Aby poczu? prawdziwy smak miasta, jego atmosfer? i lokalny kolor, odwiedzimy orientalny Zielony Bazar i weÂ?miemy udzia? w degustacji narodowych specja?ów, w tym mleka ko?skiego i wielb??dziego. Przejazd do Medeo – najwy?szego górskiego lodowiska na ?wiecie i jednej z g?ównych atrakcji A?maty. Stamt?d wjazd kolejk? linow? (o d?ugo?ci ca?kowitej 6200 m) na wysoko?? 2200 m n.p.m. do o?rodka narciarskiego Shymbulak, który znajduje si? w malowniczej dolinie Trans-Ili Alatau. To niesamowite miejsce, gdzie nacieszy? si? mo?na czystym powietrzem i pi?knymi widokami. Przejazd kolejk? do stacji linowej Talgar Peak (3200 m n.p.m.). Nast?pnie wjazd na Kok Tobe Hill (1100 m n.p.m.). Park Kok Tobe jest jednym z symboli miasta A?maty, sk?d z lotu ptaka mo?emy podziwia? wspania?y widok na miasto. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
5 dzie?:
Po ?niadaniu wycieczka do Kanionu Szary?skiego - podró? do wschodniego Kazachstanu, to unikalna mo?liwo?? podziwiania niezapomnianych widoków na ogromny w?wóz i pot??ne ska?y o ró?norodnych kolorach i odcieniach. Kanion Szary?ski swoim pi?knem dorównuje bardziej znanemu na ?wiecie Wielkiemu Kanionowi Kolorado. To jedno z najbardziej egzotycznych miejsc na ?wiecie i niesamowity pomnik przyrody Kazachstanu. Unikalne kszta?ty dziwacznych rzeÂ?b z piaskowca przenosz? turystów w bajkowy, nierealny ?wiat. Tutaj b?dziemy mieli okazj? zobaczy? gaje oliwne i s?ynn? Dolin? Zamków - fragment kanionu ze 154-metrowymi ska?ami, kszta?tem przypominaj?cymi wie?e. Obiad. Powrót do hotelu do A?maty. Kolacja w hotelu. Nocleg.
6 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd autokarem do przej?cia granicznego z Kirgistanem. Po formalno?ciach paszportowych ruszamy do stolicy kraju - Biszkeku. po?o?onego u podnó?a pasma Tienszan. Biszkek nie przypomina nowoczesnej metropolii, rz?dy domów stoj? wzd?u? alei poprzecinanych kana?ami, a wszystkie ulice i zau?ki obsadzono g?stymi szpalerami drzew. Miasto dzisiaj to dziwna mieszanka pozosta?o?ci rosyjskich i sowieckich oraz wp?ywów islamskich i nacjonalistycznych. Prawie wszyscy mówi? tu po rosyjsku, ale jednocze?nie jest to najbardziej otwarte na zachód miasto by?ych azjatyckich republik radzieckich. Po przyjeÂ?dzie do stolicy Kirgistanu krótka wycieczka po mie?cie: plac A?a-Too, maszt flagowy, pomnik Lenina, pos?g Manasa i plac Zwyci?stwa. Przejazd do hotelu. Kolacja, nocleg.
7 dzie?:
Po ?niadaniu wyjazd nad jezioro Issyk-Kul, z krótkim przystankiem przy ruinach staro?ytnego miasta Balasagun, gdzie zwiedzimy wie?? Burana, która s?u?y?a dawniej jako minaret. Przejazd nad jezioro Issyk-Kul, zwane per?? Azji Centralnej, które jest drugim co do wielko?ci górskim jeziorem ?wiata, po Jeziorze Titicaca w Ameryce Po?udniowej. Po?o?one jest na wysoko?ci ok. 1600 m, ma g??boko?? prawie 700 m, a woda w nim jest s?ona i nigdy nie zamarza, dlatego zwane jest gor?cym jeziorem (issyk znaczy gor?cy). Zwiedzanie muzeum pod otwartym niebem: petroglify (rysunki naskalne) w Czo?pon-Ata. Zakwaterowanie w hotelu na pó?nocnym brzegu jeziora Issyk-Kul. Kolacja, nocleg.
8 dzie?:
Po ?niadaniu czas wolny nad jeziorem Issyk-Kul. Wykorzystamy go na spacery po okolicy i podziwianie przepi?knej, jak z fototapety, panoramy jeziora, otoczonego o?nie?onymi szczytami gór Tienszanu. Kolacja, nocleg.
9 dzie?:
Po?egnanie z pi?knymi widokami i jeziorem Issyk- -Kul, które z pewno?ci? na zawsze pozostan? w naszej pami?ci. Powrót do Biszkeku, przejazd na lotnisko i wylot do Astany. Po przylocie transfer do hotelu. Zakwaterowanie. ?niadanie, kolacja, nocleg.
10 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd do Burabai. Wycieczka z przewodnikiem do Parku Narodowego Burabai (Borovoe), zajmuj?cego powierzchni? oko?o 850 km2. Park zachwyca bogactwem du?ych jezior (jest ich tu 14) oraz niezliczon? ilo?ci? mniejszych. Wszystko w parku zosta?o stworzone si?ami natury. Znajdziemy tutaj górskie krajobrazy poprzecinanie niebieskimi taflami jezior, które otaczaj? bogate lasy mieszane. Podczas dalszej podró?y zapoznamy si? z histori? regionu, a po przyjeÂ?dzie do ‘’strefy wypoczynkowej’’ b?dziemy mogli podziwia? gór? Burabai. W dolinie Abylaykhan zachwyc? nas ska?y ‘’Ush-kyz”, “Ok-Zhetpes”, “Zhumbaktas”. Nast?pnie czeka nas ?atwe podej?cie na gór? Borove, sk?d rozci?ga si? pi?kny widok na okolic?. Pobyt w Borove pozwoli na zupe?ne wyciszenie my?li oraz zachwyci nas niezwyk?? oaz? po?o?on? w samych sercu kazachskiego stepu, której wiekowe lasy sosnowe skrywaj? wiele tajemnic. Obiad i powrót do hotelu w Astanie. Nocleg.
11 dzie?:
?niadanie. Transfer na lotnisko. Wylot z Astany i przylot do Warszawy.

?wiadczenia

Zakwaterowanie:
9 noclegów wed?ug programu, w hotelach o standardzie***, pokoje 2 osobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie:
10 ?niada?, 2 obiady, 7 kolacji.
Transport:
Przeloty wg programu: Warszawa-Astana, Astana-A?maty, Biszkek-Astana, Astana-Warszawa. Transfery zgodnie z programem busem lub autokarem.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego, wst?py do obiektów wymienionych w programie, przewodnicy lokalni, op?aty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na ca?ej trasie.
Informacje praktyczne
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksymalna:15.
Kolejno?? zwiedzania mo?e ulec zmianie.

Informacje dotycz?ce realizacji imprezy, niezb?dnego baga?u, dok?adnych godzin przelotu itd. zostan? przes?ane do uczestników poczt? elektroniczn? w pi?mie, oko?o 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy.

P?atno?ci:
I rata: 15% ceny z?otówkowej p?atne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny z?otówkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wypraw?,
II rata: 600 USD - uczestnik zabiera ze sob? na wypraw?. Kwota ta jest w ca?o?ci wykorzystana na pokrycie cz??ci ?wiadcze? (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posi?ki).

Informacje wizowo-paszportowe:
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy nale?y wpisa? do elektronicznego formularza danych dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich rezerwacji sta?ych - b?dzie wys?any automatycznie na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wymaganych danych paszportowych i osobowych lub ich niezgodno?? z paszportem zabieranym na wypraw?, mo?e spowodowa? dodatkowe koszty zwi?zane z realizacj? imprezy turystycznej lub w ostateczno?ci uniemo?liwi? uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie. Wymagany paszport, wa?ny min. 6 miesi?cy od daty zako?czenia wycieczki. Wizy dla obywateli polskich nie s? wymagane na pobyt turystyczny do 30 dni.

Informacje zdrowotne:
Podczas wyjazdu mog? obowi?zywa? nakazy i obostrzenia zwi?zane z aktualn? sytuacj? epidemiczn?. W szczególno?ci niezaszczepieni uczestnicy musz? si? liczy? z konieczno?ci? posiadania aktualnego testu. Warto by? zaszczepionym przeciw ?ó?taczce typu A i B, t??cowi i ewentualnie innym chorobom. Nale?y szczególn? uwag? przywi?zywa? do ochrony przed s?o?cem, u?ywaj?c kremów ochronnych, okularów przeciws?onecznych i nakrycia g?owy.

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wylot z Warszawy. Szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-08-09 2021-08-19 7199.00 rezerwuj
2022-08-08 2022-08-18 7199.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir