Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Gruzja- Morze Czarne i Kaukaz 11 dni wycieczka objazdowa Lato 2022

Nazwa obiektu : Morze Czarne i Kaukaz Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Gruzja Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : samolot    
       
Opis

Single bez doplat 

Batumi - nadmorski kurort - Twierdze w Mestii - Uszguli w Kaukazie - Kutaisi - Gori - miasto Stalina - Skalne miasto Upliszczyche - Mcheta - staro?ytna stolica - Telavi - kraina wina - Signaghi - zak?tek Kachetii - Tbilisi - stolica Gruzji

Program
1 dzien:
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wieczorem wylot samolotem bezpo?rednio do Gruzji.
2 dzie?:
Rano przylot na lotnisko do Tbilisi, spotkanie z przedstawicielem biura gruzi?skiego. Przejazd do Batumi nad Morzem Czarnym, po drodze ?niadanie w kawiarni. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny na odpoczynek. Wieczorem spacer po tym s?ynnym gruzi?skim kurorcie. Zobaczymy m.in. Plac Batumi, Bulwar Nadmorski oraz pokaz ta?cz?cych w rytm muzyki magicznych fontann. Druga cz??? to pokaz laserowy, opowiadaj?cy histori? Batumi i Gruzji. Du?ym prze?yciem b?dzie te? spotkanie z kontrowersyjn? rze?b? Ali i Nino Opowiada ona histori? mi?o?ci m?odego Azera - muzu?manina oraz gruzi?skiej ksi??niczki - chrze?cijanki. Obie figury poruszaj? si?, a noc? s? o?wietlone zmieniaj?cym si? ?wiat?em, co czyni je magnetycznie pi?knymi. Kolacja i nocleg w Batumi.
3 dzie?:
Po ?niadaniu wyje?d?amy na po?udnie do Twierdzy Gonio, gdzie zwiedzimy licz?cy 2100 lat rzymski obóz warowny. Nast?pnie zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Batumi (pow. 113 ha), jednego z najwi?kszych na ?wiecie, gdzie znajduje si? ponad 5000 ró?norodnych gatunków kwiatów, krzewów i drzew. Jest on wyj?tkowy, g?ównie ze wzgl?du na to, ?e ro?liny tutaj zgromadzone pochodz? z ca?kowicie ró?nych stref klimatycznych i krajobrazowych. Po atrakcjach parku powrót do hotelu. Kolacja w restauracji rybnej, czas wolny. Nocleg w Batumi.
4 dzie?:
Dzie? wypoczynkowy w Batumi – najnowocze?niejszym kurorcie nadmorskim Gruzji i jednym z naj?adniejszych miast nad ca?ym Morzem Czarnym, z odrestaurowan? starówk? i pi?knym Parkiem Przymorskim. Góry otaczaj?ce miasto poro?ni?te s? tropikaln? ro?linno?ci?. Wspania?a architektura, liczne lokale i atrakcje, przyjazna atmosfera i wysoki standard us?ug zapewni? nam niezapomniane wra?enia. Czas wolny na pla?owanie, relaks nad morzem, spacery, indywidualne zwiedzanie okolicy i degustacj? miejscowych przysmaków. Kolacja i nocleg w Batumi.
5 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd w stron? g?ównego grzbietu Kaukazu, do miasta Mestii w tajemniczej Swaneti. Po drodze postój w Zugdidi, stolicy Megrelii – mitycznej Kolchidy, gdzie zwiedzimy pa?ac ksi?cia Dadianiego z XIX w. Rodzina Dadiani to stary arystokratyczny ród, spokrewniony z samym Napoleonem Bonaparte. Podczas dalszego przejazdu b?dziemy podziwia? przepi?kny widok na ?ródgórski ingurski zbiornik wodny oraz o?nie?one szczyty Wysokiego Kaukazu. Zbli?aj?c si? do Swanetii zobaczymy charakterystyczne ?redniowieczne wie?e, robi?ce du?e wra?enie na przyjezdnych. Przyjazd do Mestii, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
6 dzie?:
?niadanie. Wyjazd samochodami terenowymi malownicz? tras? do Uszguli - najwy?ej po?o?onej (2200 m.n.p.m), zamieszka?ej wioski u podnó?a góry Suchary (5068 m n.p.m). Uszguli jest cennym zabytkiem architektury i historii, co w du?ej mierze sprawi?o, ?e Górna Swanetia zosta?a wpisana na list? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Wioska s?ynie z tradycyjnych swaneckich domów ze smuk?ymi wie?ami obronnymi. Zwiedzimy star? cerkiewk? Lamaria (Matki Bo?ej) z XI w. oraz lokalne muzeum, gdzie zobaczymy jak ?yli tutejsi mieszka?cy przed wiekami. Czas wolny, a dla ch?tnych spacer w górskiej scenerii Kaukazu w kierunku góruj?cego nad okolic? szczytu Szchary. Powrót na kolacj? i nocleg do Mestii.
7 dzie?:
?niadanie w Mestii. Wizyta w muzeum-wie?y, w dawnym domu mieszkalnym Swanów. Nast?pnie wyjazd w rejon Imereti, gdzie zwiedzimy zespó? architektoniczny Gelati z XII w. za?o?ony przez pot??nego króla Dawida Budowniczego. W ?redniowieczu klasztor by? najwa?niejszym centrum kultury Gruzji. Przyjazd do Kutaisi, drugiego co do wielko?ci miasta Gruzji. Odwiedzimy miejscowy bazar, gdzie mo?na kupi? gruzi?skie przyprawy, s?odycze itp. Zobaczymy centrum z jego zabytkami, pospacerujemy po centralnym parku podziwiaj?c panoram? miasta. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Kutaisi, kolacja i nocleg.
8 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd do miasta Gori, nad którym góruje staro?ytna twierdza, a w którym przyszed? na ?wiat Józef Stalin. Stamt?d ruszamy do Upliszczyche, gdzie zwiedzimy staro?ytne skalne miasto, kiedy? najpot??niejsze centrum kulturowe, polityczne i ekonomiczne. Upliszczyche to fascynuj?cy niezwyk?ymi widokami ?wiatowy unikat, wyrze?biony w wulkanicznej skale, którego ?wi?tynie, teatry, mieszkania przez wiele wieków s?u?y?y pot??nej spo?eczno?ci. Wyjazd do Mcchety - dawnej stolicy Gruzji. Odwiedzimy klasztor D?wari z VI wieku znajduj?cy si? na szczycie góry, u zbiegu rzek Mgwari i Aragwi z przepi?knym widokiem na zabytki miasta. Nast?pnie zwiedzimy katedr? Sweti Cchoweli, która stanowi?a w ci?gu wielu stuleci miejsce koronacji i wiecznego spoczynku w?adców Gruzji. Potem, podczas spaceru uliczkami starej Mchety, b?dzie czas wolny na odpoczynek i zakup upominków. Kolacja w Mcchecie i przejazd na nocleg do Tbilisi.
9 dzie?:
?niadanie w hotelu. Wyjazd do Kachetii – regionu znanego z produkcji doskona?ych gruzi?skich win. Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty w Cinandali, znanym centrum produkcji wina. Odwiedzimy dawne dobra kniazia Aleksandra Czawczawadze, z przepi?knym parkiem i domem-muzeum. Potem pojedziemy podziwia? g?ówne miasto Kachetii – Telavi.Lunch w lokalnej winnicy Kindzmarauli, gdzie b?dziemy kosztowa? wina gruzi?skie, produkowane tradycyjnymi metodami w wielkich glinianych naczyniach, zwanych „kvevri”. Po degustacji wycieczka do klasztoru Bodbe, gdzie pochowana jest ?w. Nino, patronka Gruzji. Nast?pnie przejazd do Sighnaghi, najbardziej malowniczego zak?tka Kachetii, miasteczka muzyki, sztuki i mi?o?ci. Podczas spaceru zobaczymy ?redniowieczn? fortec?, której podwójne mury obronne otaczaj? miasto oraz b?dziemy podziwia? panoramiczny widok na dolin? Alazani. Powrót na nocleg do Tbilisi.
10 dzie?:
Po ?niadaniu ruszamy na spotkanie ze stolic? Gruzji. Podczas spaceru poznamy lokaln? architektur? i zabytki, us?yszymy te? opowie?ci o historii i wspó?czesnym ?yciu miasta. Zwiedzimy Katedr? Sameba (Trójcy ?wi?tej) oraz ko?ció? Metechi z XII w., przepi?knie po?o?ony na opadaj?cej ku rzece skale. Wzniesiemy si? kolejk? linow? do Twierdzy Narikala z IV w. Podczas pieszej wycieczki po starej cz??ci Tbilisi zwiedzimy Abanotubani - dzielnic? ze s?ynnymi ?a?niami siarkowymi i domami z drewnianymi balkonami. Przejdziemy ulicami Szardena i Herakliego. Zobaczymy nowoczesny Most Pokoju nad rzek? Mgwari, rezydencj? patriarchy Gruzji Ilii II-go oraz fantazyjne wie?yczki Teatru Lalek Rezo Gabriadze. Odwiedzimy pchli targ na „Suchom mostu”. Tutaj ka?dy b?dzie móg? znale?? odpowiedni upominek z Gruzji. Przejazd Prospektem Rustaweli – najbardziej reprezentacyjn? ulic? Tbilisi z wieloma budynkami administracji pa?stwowej, w tym Parlamentu Gruzji i Akademii Nauk. Tu maj? sw? siedzib? Opera i Teatr Baletowy, Muzeum Narodowe, Teatr Dramatyczny, liczne banki itd. Ten dzie? z pewno?ci? przyniesie wiele pozytywnych wra?e? z odkrywania Tibilisi. Powrót do hotelu i krótki odpoczynek. Po?egnalna kolacja w restauracji z gruzi?sk? kuchni?, muzyk? i ta?cami. Nocleg.
11 dzie?:
Wczesnym rankiem przejazd na lotnisko. Wylot do Polski samolotem rejsowym. Przylot do Warszawy.

Swiadczenia
Zakwaterowanie: 9 noclegów wed?ug programu, w hotelach o standardzie***, pokoje 2 osobowe z ?azienkami.
Wyzywienie: 2 x dziennie: ?niadania i obiadokolacje zgodnie z programem.
Transport: Przeloty wg programu samolotem rejsowym wraz z op?atami lotniskowymi, busy, samochody terenowe.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego, wst?py do obiektów wymienionych w programie, przewodnicy lokalni, op?aty administracyjne. Opieka polskiego pilota na ca?ej trasie.

Informacje praktyczne
Minimalna liczba uczestników w grupie: 14, maksymalna:24. Kolejnosc zwiedzania mo?e ulec zmianie

Informacje dotycz?ce realizacji imprezy, niezb?dnego baga?u, dok?adnych godzin przelotu itd. zostan? przes?ane do uczestników poczt? elektroniczn? w pi?mie oko?o 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. Wy?ywienie poza wymienionym w programie organizuje dla ch?tnych na bie??co pilot. Warto spróbowa? wspania?ej gruzi?skiej kuchni. Na najwy?szy szacunek zas?uguj? wina.

Platnosci:
I rata: 15% ceny z?otówkowej p?atne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny z?otówkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wypraw?,
III rata: 450 EUR - uczestnik zabiera ze sob? na wypraw?. Kwota ta jest w ca?o?ci wykorzystana na pokrycie cz??ci ?wiadcze? (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posi?ki).

Informacje wizowo-paszportowe:
Wymagany wa?ny paszport lub dowód osobisty. Wizy dla obywateli polskich nie s? wymagane. Nale?y dok?adnie sprawdzi?, czy dane w rezerwacji s? zgodnie z dokumentem na podstawie którego b?d? przekraczane granice. Brak wymaganych danych lub ich niezgodno?? z dokumentem zabieranym na wypraw?, mo?e spowodowa? dodatkowe koszty zwi?zane z realizacj? imprezy turystycznej lub w ostateczno?ci uniemo?liwi? uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie.

Informacje zdrowotne:
Podczas wyjazdu mog? obowi?zywa? nakazy i obostrzenia zwi?zane z aktualn? sytuacj? epidemiczn?. W szczególno?ci uczestnicy musz? si? liczy? z konieczno?ci? posiadania aktualnego testu. Nale?y zapozna? si? z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podró?nych znajduj?cymi si? na portalu MSZ - Polak za granic?: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/gruzja. Warto by? zaszczepionym przeciw ?ó?taczce typu A i B, t??cowi i ewentualnie innym chorobom. Nale?y szczególn? uwag? przywi?zywa? do ochrony przed s?o?cem, u?ywaj?c kremów ochronnych, okularów przeciws?onecznych i nakrycia g?owy.

Klimat i pogoda:
Warunki pogodowe w Gruzji s? zró?nicowane. Generalnie latem i wczesn? jesieni? panuje ciep?y klimat, ale pogoda mocno zale?y od wysoko?ci i oddalenia od morza. Lato jest gor?ce, z licznymi kontrastami. Batumi le?y w sferze ?agodnego klimatu morskiego podzwrotnikowego, z du?? ilo?ci? opadów, gor?cym, parnym latem i ciep?? zim?. Im dalej od morza tym klimat bardziej kontynentalny tj. coraz mniej opadów i rosn?ce ró?nice temperatur mi?dzy latem a zim?. Orze?wienia podczas upa?ów nale?y szuka? w górach. Tutaj zawsze mo?na liczy? na rze?kie powietrze, a temperatura uzale?niona jest od wysoko?ci. W wy?szych partiach nawet letnie noce bywaj? mro?ne.

O wyprawie:
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chc?cych aktywnie zwiedza? ?wiat, znajduj?cych przyjemno?? w pokonywaniu trudów dalekich podró?y i poznawaniu odmiennych kultur. Staramy si? w miar? mo?liwo?ci dociera? równie? w miejsca po?o?one poza obszarami masowej turystyki, ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. Gruzja kojarzy si? z winem i go?cinno?ci?. To prawda, a na naszej wyprawie przekonamy si? o tym osobi?cie. Poznamy ró?norodno?? tego kraju i jego wspania?e krajobrazy – od wysokich szczytów Kaukazu, do pla? Morza Czarnego. Oprócz tego Gruzja zas?uguje na uwag? dzi?ki swej ?redniowiecznej spu?ci?nie - wspania?ym, okaza?ym monastyrom, licznym twierdzom oraz wpisanym na list? UNESCO pami?tkom kultury i dziedzictwa. Odwiedzimy przepi?kn? i coraz bardziej nowoczesn? stolic? – Tibilisi, pe?n? winnic Kacheti?, liczne pami?tki bogatej historii tych ziem, egzotyczn? wysokogórsk? Swaneti? i Ad?ari? z jej stolic? – Batumi. Zachwycimy si? wspania?? kuchni?, winem, czacz? i folklorem. Odwiedzany kraj ró?ni si? kulturowo od Polski, a religijno?? mo?e przybiera? formy odmienne od naszych. Jednocze?nie do?wiadczycie Pa?stwo ogromnej ?yczliwo?ci i go?cinno?ci skierowanej szczególnie do Polaków. Wyprawa nie nale?y do trudnych, jednak musimy mie? ?wiadomo??, ?e ca?y czas uprawiamy aktywn? turystyk?, udajemy si? te? w region Wysokiego Kaukazu. W trakcie realizacji programu mamy troch? pieszych spacerów, w tym pod górk?. Czasami trzeba te? b?dzie przenie?? swój baga?, np. do autokaru. Osoby maj?ce problem z kr??eniem powinny przed wyjazdem skonsultowa? si? z lekarzem. Wyprawie towarzyszy polski pilot, który pomo?e Pa?stwu radzi? sobie z codziennymi problemami.

Informacje o cenie
Ceny wraz z III rat? nie obejmuj?:
- wieczornych wyj?? i rozrywek oraz pozosta?ych aktywno?ci nie przewidzianych w programie,
- zwyczajowych napiwków - ok. 30 EUR,
- ewentualnych pozosta?ych posi?ków nieuj?tych w programie, aran?owanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 6-12 EUR/posi?ek).

Podana cena imprezy nie zawiera obowi?zkowych sk?adek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 z? oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 z?.

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wylot z Warszawy. Szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2022-07-12 2022-07-22 3199.00 rezerwuj
2022-08-15 2022-08-25 3199.00 rezerwuj
2022-09-21 2022-10-01 3199.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir