Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Gruzja, Armenia- Piekno Zakaukazia 10 dni wycieczka objazdowa Lato 2022

Nazwa obiektu : Pi?kno Zakaukazia Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Gruzja Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : samolot    
       
Opis

Single bez dop?at 

 

Tbilisi - stolica Gruzji - Klasztory Armenii - Jezioro Sewan - Erewa? stolica Armenii - ?wi?tynia Garni - Architektura w Geghard Sighnaghi w Kachetti - Kazbegi - Kutaisi - Gori - miasto Stalina - Skalne Upliszczyche - Mccheta - staro?ytna stolica

Program
1 dzien:
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot samolotem, bezpo?rednio do Gruzji. Przylot do Tibilisi, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzie?:
Po ?niadaniu ruszamy na spotkanie ze stolic? Gruzji. Podczas spaceru poznamy lokaln? architektur? i zabytki, us?yszymy te? opowie?ci o historii i wspó?czesnym ?yciu miasta. Zwiedzimy Katedr? Sameba (Trójcy ?wi?tej) oraz ko?ció? Metechi z XII w. przepi?knie po?o?ony na opadaj?cej ku rzece skale. Wjedziemy kolejk? linow? do Twierdzy Narikala z IV w. Podczas pieszej wycieczki po starej cz??ci Tbilisi zwiedzimy Abanotubani - dzielnic? ze s?ynnymi ?a?niami siarkowymi i typowymi dla architektury Tibilisi domami z drewnianymi, rze?bionymi balkonami. Nast?pnie przejdziemy ulicami Szardena, Herakliego, zobaczymy nowoczesny Most Pokoju nad rzek? Mgwari, rezydencj? patriarchy Gruzji Ilii II-go oraz fantazyjne wie?yczki Teatru Lalek Rezo Gabriadze. Przejazd Prospektem Rustaweli – najbardziej reprezentacyjn? ulic? Tbilisi z wieloma budynkami administracji pa?stwowej, w tym Parlamentu Gruzji i Akademii Nauk. Tu maj? sw? siedzib? Opera i Teatr Baletowy, Muzeum Narodowe, Teatr Dramatyczny, liczne banki itd. Ten dzie? z pewno?ci? przyniesie wiele pozytywnych wra?e? z odkrywania Tibilisi. Kolacja w restauracji. Nocleg.
3 dzie?:
?niadanie i wyjazd w kierunku granicy Gruzji i Armenii. Przekroczenie granicy. Przejazd w kierunku Erewania, po drodze zobaczymy górski kurort Dili?an. Zwiedzimy zespó? klasztorny Hagharcin z XIII w., który pojawia si? nagle z pomi?dzy g?stych drzew i tworzy fantastyczne wra?enie zaginionego ?wiata. Zbudowany w X w. klasztor by? jednym z wa?niejszych o?rodków ormia?skiej kultury i architektury sakralnej, podczas ormia?skiego Srebrnego Wieku (XII-XIV w.). Przejazd w kierunku jeziora Sewan, jednego z najwi?kszych jezior górskich w Eurazji. Jezioro przyci?ga turystów swoim urokiem otaczaj?cej go przyrody, pla?ami oferuj?cymi wypoczynek i histori? zakl?t? w licznych zabytkach. Piesza, krótka wycieczka do Sewanawank – klasztoru z IX w. Ten zabytek szczególnie wa?ny dla historii i kultury Armenii znajduje si? w pobli?u miasta Sewan w miejscu, które niegdy? by?o wysp?, a obecnie na skutek obni?enia si? poziomu jeziora pó?wyspem. W programie obiad z lokalnymi potrawami, w tym pstr?giem gotowanym lub z grilla. Nocleg w Erewaniu.
4 dzie?:
?niadanie w hotelu. Zwiedzanie Erewania – centrum miasta, Plac Republiki, Uniwersytet Pa?stwowy, Parlament oraz góruj?cy nad miastem Monument Matki Armenii, sk?d roztacza si? przepi?kny widok na gór? Ararat. Kaskada – pi?ciopoziomowe schody na wzgórzu w centrum miasta, z przytulnymi kawiarniami na ?wie?ym powietrzu, pi?knymi rze?bami, pachn?cymi kwiatami i wspania?ymi panoramicznymi widokami na miasto i Ararat. Wieczorem jest to miejsce bardzo popularne w?ród mieszka?ców i turystów, pe?ne magii i ciep?a. Nast?pnie odwiedzimy wytwórni? s?ynnego ormia?skiego koniaku i spróbujemy tego wspania?ego trunku. Przejazd do pi?knej, poga?skiej ?wi?tyni S?o?ca w Garni, zbudowanej w 77 r. przez cara Trgatoma I. Otoczona kolumnad? ze wszystkich stron budowla, po?o?ona na szczycie wzgórza nad g??bokim w?wozem, zdaje si? prawie nierealna. Zniszczona przez wielkie trz?sienie ziemi w 1679 roku ?wi?tynia zosta?a odrestaurowana w latach 70-tych ubieg?ego wieku. Z Garni udamy si? do Geghard, gdzieznaj duje si? wykuta w skale ?wi?tynia ?w. Gerarda (XII-XIII w.). To tu wedle legendy aposto? Tadeusz przywióz? w?óczni?, która przebi?a bok Chrystusa - st?d pochodzi nazwa klasztoru, która po ormia?sku oznacza w?a?nie „w?óczni?”. Obecnie grot w?óczni znajduje si? w Eczmiadzyn. Geghard to klejnot ?redniowiecznej architektury sakralnej, malowniczo wkomponowany w zapieraj?ce dech w piersiach klify pot??nego w?wozu. Obiad w miejscowej restauracji po??czony z pokazem wypieku miejscowego chleba, zwanego lawaszem. Po powrocie do Erewania odwiedzimy Memoria? po?wi?cony ofiarom Genocydu - ludobójstwa pope?nionego na ludno?ci ormia?skiej przez Imperium Osma?skie w czasie I wojny ?wiatowej. Nocleg w Erewaniu.
5 dzie?:
?niadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do katedry w Eczmiadzynie, najwa?niejszej ?wi?tyni ormia?skiej, siedziby Katolikosa Ko?cio?a Ormia?skiego. Zosta?a one wybudowana przez Grzegorza O?wieciciela w latach 301-303, zaraz po tym jak król Tiridates III jako pierwszy w?adca w historii przyj?? chrze?cija?stwo jako religi? pa?stwow?. Jest to jednocze?nie najstarsza katedra na ?wiecie. W ?wi?tyni znajduj? si? liczne zabytkowe r?kopisy, ikony, rze?by, krucyfiksy. Najcenniejszym skarbem jest grot W?óczni Przeznaczenia, uwa?anej za relikwi? M?ki Pa?skiej, przechowywany w z?otym relikwiarzu w skarbcu katedralnym. Stamt?d udamy si? na pó?noc Armenii, drog? w?ród zalesionych gór i g??bokich w?wozów. Wizyta w zespole klasztornym Achpat po?o?onym na pi?knym p?askowy?u nieopodal wsi o tej samej nazwie Tu w XVIII w. mieszka? i tworzy? najwybitniejszy poeta ormia?ski Sajat Nova, który zas?yn?? jako poeta – trubadur ?piewaj?cy swoj? poezj?. By? bardzo szanowany na dworze gruzi?skiego cara Herakliego II. Klasztor znany jest tak?e z kamiennych krzy?y (chaczkarów) - najstarsze z nich stan??y tu ju? w XI w. Przejazd do granicy Armenii i Gruzji, przekroczenie granicy, przejazd do Tbilisi Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. Nocleg w Tbilisi.
6 dzie?:
?niadanie w hotelu. Wyjazd do Kachetii – regionu znanego z produkcji doskona?ych gruzi?skich win. Zwiedzanie rozpoczniemy od klasztoru Bodbe, gdzie pochowana jest ?w. Nino, patronka Gruzji. Nast?pnie przejazd do Sighnaghi, najbardziej malowniczego zak?tka Kachetii, miasteczka muzyki, sztuki i mi?o?ci. W tym pi?knym mie?cie z bogat? histori?, otoczonym murami obronnymi i zwie?czonymi licznymi basztami znajduj? si? ruiny ?redniowiecznej twierdzy. Podobno mury Sighnaghi s? drugimi najd?u?szymi na ?wiecie, ust?puj?c tylko Wielkiemu Murowi w Chinach. Roztacza si? z nich przepi?kny widok na Dolin? Alaza?sk?. Degustacja win gruzi?skich, produkowanych tradycyjnymi metodami w wielkich glinianych naczyniach, zwanych „kvevri. Obiad w gruzi?skim domu, z winem i lokalnymi tradycjami. Warsztaty z lepienia gruzi?skich piero?ków „chinkali”. Powrót na nocleg w Tbilisi.
7 dzie?:
?niadanie w hotelu. Podró? wzd?u? Gruzi?skiej Drogi Wojennej. Podczas tej podró?y wizyta w architektonicznym kompleksie Ananuri z widokiem na otoczony górami zbiornik wodny Zhinvali. Dalsza podró? po Gruzi?skiej Drodze Wojennej do miasteczka Stepantsminda, po?o?onego u podnó?a góry Kazbegi, najbardziej znanej i malowniczej góry Gruzji. Nad miastem, jak ba?niowy zamek góruje klasztor Cminda Sameba zbudowany w XIV wieku, do którego podjedziemy samochodami terenowymi. Nocleg w Guduari.
8 dzie?:
?niadanie w hotelu. Dzisiaj czeka nas podró? do Uplisczyche, umieszczonego na li?cie ?wiatowego dziedzictwa UNESCO. Staro?ytne miasto-twierdza Upliscyche jest jednym z unikalnych zabytków na ?wiecie. Wyryte w wulkanicznej skale gór Kvernaki, to urokliwe miasteczko fascynuje sw? dawn? wielko?ci?. B?dziemy podziwia? pozosta?o?ci majestatycznych ?wi?ty?, teatrów i budynków mieszkalnych po??czonych ze sob? kr?tymi uliczkami-korytarzami. Po zwiedzaniu twierdzy udamy si? do Gori, miejscowo?ci gdzie urodzi? si? Stalin. Przystanek na pami?tkowe zdj?cie przy muzeum dyktatora. Nast?pnie przejedziemy w kierunku Kutaisi, do zespo?u architektonicznego Gelati, równie? wpisanego na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO. Zespó? zosta? za?o?ony w XII w. przez pot??nego króla Dawida Budowniczego. Po zwiedzaniu udamy si? Kutaisi na spacer po centrum miasta. Kolacja i nocleg w okolicy Kutaisi.
9 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd do Mcchety - dawnej stolicy Gruzji. Odwiedzimy klasztor D?wari z VI wieku znajduj?cy si? na szczycie góry, u zbiegu rzek Mgwari i Aragwi z przepi?knym widokiem na zabytki miasta. Nast?pnie zwiedzimy katedr? Sweti Cchoweli, która stanowi?a w ci?gu wielu stuleci miejsce koronacji i wiecznego spoczynku w?adców Gruzji. Potem, podczas spaceru w?skimi uliczkami starej Mchety, b?dzie czas wolny na odpoczynek i zakup upominków. Po?egnalna kolacja w restauracji z gruzi?sk? kuchni? i muzyk?. Nocleg.
10 dzie?:
Wczesnym rankiem przejazd na lotnisko. Wylot do Polski samolotem rejsowym. Przylot do Warszawy.

Swiadczenia
Zakwaterowanie: 9 noclegów wed?ug programu w hotelach o standardzie***, pokoje 2 osobowe z ?azienkami.
Wyzywienie: sniadania w hotelach, 3 lunche, 4 kolacje, uroczysta kolacja z wyst?pami folklorystycznymi, degustacje - zgodnie z programem,
Transport: Przeloty wg programu wraz z op?atami lotniskowymi, busy lub autokary, samochody terenowe.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego, wst?py do obiektów wymienionych w programie, przewodnicy lokalni, op?aty administracyjne. Opieka polskiego pilota na ca?ej trasie.

Informacje praktyczne
Minimalna liczba uczestników w grupie: 14, maksymalna: 24. Kolejnosc zwiedzania mo?e ulec zmianie.

Informacje dotycz?ce realizacji imprezy, niezb?dnego baga?u, dok?adnych godzin przelotu itd. zostan? przes?ane do uczestników poczt? elektroniczn? w pi?mie oko?o 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. Wy?ywienie poza wymienionym w programie organizuje dla ch?tnych na bie??co pilot. Warto spróbowa? ró?norodnej kuchni narodów Kaukazu. Na najwy?szy szacunek zas?uguj? wina.

Platnosci:
I rata: 15% ceny z?otówkowej p?atne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny z?otówkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wypraw?,
II rata: 490 EUR - uczestnik zabiera ze sob? na wypraw?. Kwota ta jest w ca?o?ci wykorzystana na pokrycie cz??ci ?wiadcze? (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posi?ki).

Informacje wizowo-paszportowe:
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy nale?y wpisa? do elektronicznego formularza danych dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich rezerwacji sta?ych - b?dzie wys?any automatycznie na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wymaganych danych paszportowych i osobowych lub ich niezgodno?? z paszportem zabieranym na wypraw?, mo?e spowodowa? dodatkowe koszty zwi?zane z realizacj? imprezy turystycznej lub w ostateczno?ci uniemo?liwi? uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie. Wymagany paszport, wa?ny min. 6 miesi?cy od daty zako?czenia wycieczki. Wizy dla obywateli polskich nie s? wymagane.

Informacje zdrowotne:
Podczas wyjazdu mog? obowi?zywa? nakazy i obostrzenia zwi?zane z aktualn? sytuacj? epidemiczn?. W szczególno?ci uczestnicy musz? si? liczy? z konieczno?ci? posiadania aktualnego testu. Nale?y zapozna? si? z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podró?nych znajduj?cymi si? na portalu MSZ - Polak za granic?: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/gruzja, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/armenia.. Warto by? zaszczepionym przeciw ?ó?taczce typu A i B, t??cowi i ewentualnie innym chorobom. Nale?y szczególn? uwag? przywi?zywa? do ochrony przed s?o?cem, u?ywaj?c kremów ochronnych, okularów przeciws?onecznych i nakrycia g?owy.

Klimat i pogoda:
Warunki pogodowe w Gruzji i Armenii s? bardzo zró?nicowane. Generalnie latem i wczesn? jesieni? panuje ciep?y klimat, ale pogoda mocno zale?y od wysoko?ci i oddalenia od morza. Lato jest gor?ce, z licznymi kontrastami. Wystarczy przejecha? kilkana?cie kilometrów by przenie?? si? z tropików w ch?ody lub z wilgotnego lasu na such? pó?pustyni?. Im dalej od morza tym klimat bardziej kontynentalny tj. coraz mniej opadów i rosn?ce ró?nice temperatur mi?dzy latem a zim?. Orze?wienia podczas upa?ów nale?y szuka? w górach. Tutaj zawsze mo?na liczy? na rze?kie powietrze, a temperatura silnie zale?y od wysoko?ci. W wy?szych partiach nawet letnie noce bywaj? mro?ne. W okolicach Erewania wiosn? i jesieni? temperatury kszta?tuj? si? pomi?dzy 10ºC a 25ºC. Natomiast lipiec i sierpie? up?ywa tu pod znakiem upa?ów. Gor?ce dni pomaga znie?? suchy klimat, gdy? latem opady s? wr?cz symboliczne.

O wyprawie:
Odwiedzimy kraje ma?e, ale odmienne w swoich tradycjach, kulturze i religii. Rzuc? si? nam w oczy liczne relikty komunizmu, maj?ce si? dobrze równie? obecnie. Dla starszych b?d? one przypomnieniem dawnych czasów, a dla m?odszych ciekawym i troch? egzotycznym ju? folklorem. Prócz tego w wielu miejscach zetkniemy si? z coraz szybciej post?puj?ca nowoczesno?ci?. Mieszka?cy odwiedzanych krajów s? bardzo przyja?ni i serdeczni. Czasem trudno b?dzie odmówi? spe?nienia wznoszonego przez nich toastu, wi?c trzeba na to uwa?a?. Wyprawa nie nale?y do trudnych, jednak musimy mie? ?wiadomo??, ?e ca?y czas uprawiamy aktywn? turystyk?, udajemy si? te? w region Wysokiego Kaukazu. W trakcie realizacji programu mamy troch? pieszych spacerów, w tym pod górk?. Czasami trzeba te? b?dzie przenie?? swój baga?, np. do autokaru. Osoby maj?ce problem z kr??eniem powinny przed wyjazdem skonsultowa? si? z lekarzem. Podczas wyprawy odwiedzimy kraje, gdzie mieszka?cy wyznaj? ró?ne religie. W Gruzji przewa?aj?c? religi? jest prawos?awie, a pa?stwow? religi? w Armenii od 301 roku jest chrze?cija?stwo. Ormia?scy chrze?cijanie nale?? do bardzo rytualnego i konserwatywnego Ormia?skiego Ko?cio?a Apostolskiego. Bardzo prosimy wzi?? pod uwag?, ?e jest to ?wiat, który pragniemy cho? troch? zrozumie?, ale musimy si? te? dostosowa? do innych zwyczajów i nieraz odmiennych warunków. Oba kraje s? bardzo go?cinne i pi?kne. Gruzini s? weseli, a w ich kraju rozci?gni?tym od Morza Czarnego do wysokich szczytów Kaukazu urzekaj? zapomniane obronne wioski, rozleg?e winnice, wykute w ska?ach miasta, wiekowe klasztory, czy t?tni?ce ?yciem Tbilisi. Armenia to kraj ludzi o wielkich sercach i burzliwej historii. W dawnych czasach stworzyli pot??n? cywilizacj? po które pozosta?o wiele wspania?ych zabytków. Zawirowania historyczne sprawi?y, ?e wiele arme?skich skarbów znajduje si? dzisiaj w granicach innych krajów. Tak?e symbol Armenii, obecna w kulturze, sztuce, ludzkiej ?wiadomo?ci i godle góra Ararat, le?y w granicach Turcji. Wyprawie od pocz?tku do ko?ca towarzyszy polski pilot.


Informacje o cenie
Ceny wraz z czescia walutowa nie obejmuja:
- pozosta?ych posi?ków nieuj?tych w programie, aran?owanych przez pilota (orientacyjny koszt ok. 5-12 EUR/ posi?ek),
- wieczornych wyj?? i rozrywek oraz pozosta?ych aktywno?ci nieprzewidzianych w programie,
- zwyczajowych napiwków – ok. 30 EUR.

Podana cena imprezy nie zawiera obowi?zkowych sk?adek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 z? oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 z?.

 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wylot z Warszawy. Szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2022-08-01 2022-08-10 3199.00 rezerwuj
2022-09-06 2022-09-15 3199.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir