Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

FAQ - najcz??ciej zadawane pytania

Imprezy turystyczne

 1. Czy jeste?cie organizatorem imprez turystycznych prezentowanych na stronie www.atzefir.pl ?
  Nie jeste?my organizatorem ofert prezentowanych w naszym serwisie. Agencja Turystyczna Zefir w Tarnowskich Górach jest tylko i wy??cznie agentem. Oferty prezentowane na witrynie www.atzefir,pl s? ofertami innych touroperatorów. Organizatorzy z którymi wspó?pracujemy s? wyszczególnieniu w zak?adce nasi partnerzy.
   
 2. Jak wyszuka? interesuj?c? mnie ofert??
  Ofert? mo?na wyszuka? na 2 sposoby:
  a) pierwszy poprzez wyszukiwark? ofert (patrz zdj?cie poni?ej)


  Zdj?cie nr 1                                                                   Zdj?cie nr 2

  b) po drugie korzystaj?c z wyselekcjonowanej przez nas oferty wprowadzonej na stron?. Oferta ta jest podzielona na grupy, np.: wczasy autokarem, wczasy samolotem, obozy i kolonie itd.


  Zdj?cie nr 3

  Je?li na naszej stornie internetowej nie zale¼li Pa?stwo satysfakcjonuj?cej oferty to prosimy o wype?nienie formularza kontaktowego - znajdziemy co? odpowiedniego i prze?lemy ofert?.


  Zdj?cie nr 4
   
 3. W jaki sposób mo?na dokona? rezerwacji?
  Dokonywa? rezerwacji mo?na na kilka sposobów:
  a) przychodz?c do nas osobi?cie do biura
  b) po wyszukaniu interesuj?cej oferty zadzwoni? lub przes?a? maila - my za?o?ymy rezerwacj? oraz przeka?emy dane do przelewu. Umowa jest wysy?ana mailem lub poczt?. Nale?y j? podpisa? i odes?a? (równie? mailem albo poczt?).
  c) poprzez system rezerwacyjny. Ka?da oferta na naszej stronie (oboj?tnie w jaki sposób wyszukana) ma mo?liwo?? rezerwacji.
  Uwaga! Wszystkie rezerwacje dokonywane na naszej stronie s? rezerwacjami na zapytanie. Ka?dorazowo po rezerwacji przez Pa?stwa oferty sprawdzamy czy jest ona dost?pna i potwierdzamy j? lub proponujemy co? alternatywnego.
  W przypadku rezerwacji miejsc oferty znalezionej w sposób opisany w punkcie 2.b) podane ceny s? cenami katalogowymi. Ka?dorazowo sprawdzamy czy miejsca s? jeszcze dost?pne oraz czy cena jest aktualna (w tym przypadku nie ma na bie??co aktualizowanych cen, wszelkie promocje sprawdzane s? dopiero po przes?aniu przez Pa?stwa zg?oszenia. Równie? ceny osób na dostawkach oraz dzieci s? korygowane dopiero po z?o?eniu rezerwacji przez Pa?stwa).
  Przeczytaj równie? -> jak rezerwowa?
   
 4. Przy rezerwacji oferty mam podan? tylko cen? za os. doros??. Jak zarezerwowa? dziecko lub osob? na dostawce?
  Przy rezerwacji oferty znajduj?cej si? w jednym z boksów (patrz zdj?cie nr 3) podane ceny s? za osob? w pokoju 2 osobowym przy zakwaterowaniu minimum 2 osób.
  Ceny za osoby na dostawce oraz dzieci nie s? w tym systemie uwzgl?dnione.
  Je?eli chc? Pa?stwo zarezerwowa? wi?cej ni? 2 osoby to prosz? w formularzu wpisa? i zarezerwowa? po kwocie takiej samej jak jest za 1. i 2. osob? pe?nop?atn?. Po weryfikacji rezerwacji zmienimy cen? dla 3. osoby na dostawce oraz dzieci zgodnie z obowi?zuj?cymi cenami w systemie rezerwacyjnym.


  Zdj?cie nr 5
   
 5. Jestem singlem - czy ceny podane w ofertach s? równie? dla osób podró?uj?cych samotnie?
  Ceny w ofertach wyszukanych poprzez system rezerwacyjny opisany w punkcie 2. a) uwzgl?dniaj? ju? dop?at? do pokoju jednoosobowego.
  Pozosta?e oferty na naszej stronie zawieraj? ceny dla 1 osoby w pokoju dwuosobowym przy zakwaterowane min. 2 osób. Przy rezerwacji takiej oferty ka?dorazowo potwierdzamy cen? dla singla. Bardzo cz?sto w ofercie znajduje si? informacja ile wynosi dop?ata do pokoju 1 osobowego. Je?eli maj? Pa?stwo jakiekolwiek w?tpliwo?ci odno?nie ceny prosimy o kontakt.

 6. Je?eli wybieram si? na wycieczk? objazdow? sam/sama musz? uiszcza? dop?at? za pokój jednoosobowy?
  To zale?y od organizatora. W wi?kszo?ci przypadków, je?eli zgadzaj? si? Pa?stwo na dokwaterowanie, to dop?aty za pokój jednoosobowy nie trzeba uiszcza?. Je?eli natomiast b?d? Pa?stwo chcieli by? w pokoju sami to taka op?ata jest obowi?zkowa.
   
 7. Czy ceny w waszym serwisie s? aktualne?
  Ceny pojawiaj?ce si? w wyszukiwarce opisanej w punkcie 2. a) s? cenami aktualnymi. Tutaj znajd? Pa?stwo aktualn? cen? za osob? na dostawce, dziecko (nale?y wpisa? dok?adn? dat? urodzenia dziecka przy wyszukiwaniu oferty) oraz cen? dla singla.
  Natomiast ceny ofert wyszukanych sposobem opisanym w punkcie 2. b) s? cenami katalogowymi (chyba, ?e w ofercie jest podana inna informacja). W tym przypadku dost?pno?? miejsc oraz aktualna cena (uwzgl?dniaj?ca rabaty lub wprowadzone w pó¼niejszym czasie dop?aty np. paliwowe) jest potwierdzana dopiero po z?o?eniu przez Pa?stwa rezerwacji.
  Je?eli po zarezerwowaniu oferty podana cena nie odpowiada Pa?stwu, zawsze mo?na rezerwacj? tak? anulowa?.
   
 8. Czy trzeba przyjecha? osobi?cie do biura, ?eby podpisa? umow??
  Nie jest to konieczne. Po zg?oszeniu nam rezerwacji, je?li mamy tak? mo?liwo?? to zak?adamy rezerwacj? wst?pn? i przesy?amy Pa?stwu dane do przelewu. Po przelaniu nale?no?ci za imprez? turystyczn? umow? mo?emy Pa?stwo przes?a? mailem do wydrukowania lub poczt?. Pa?stwo tak? umow? podpisuj? i równie? nam odsy?aj? mailem lub poczt?.
   
 9. Jak otrzymam umow?, je?li dokonuj? rezerwacji przez internet?
  Umow? mog? Pa?stwo otrzyma? drog? mailow? lub przez poczt?.
   

Bilety autokarowe

 1. W jaki sposób mo?na dokona? rezerwacji biletu autokarowego?
  Bilety autokarowe na trasy mi?dzynarodowe mo?na rezerwowa? na 2 sposoby:
  a) przesy?aj?c nam mailem pro?b? (minimum 2 dni przed wyjazdem, poniewa? potrzebny jest czas na dope?nienie wszystkich formalno?ci z tym zwi?zanych)
  b) poprzez nasz system rezerwacyjny dost?pny na stronie www.atzefir.pl


  Zdj?cie nr 6

  Zanim przejd? Pa?stwo do systemu rezerwacyjnego prosimy o wybranie przewo¼nika: Eurobus lub Sindbad (wybieramy przewo¼nika poprzez klikni?cie na jego nazw?).
  Po wybraniu przewo¼nika przejd? Pa?stwo do wyszukiwarki gdzie mo?na zarezerwowa? bilet.
   
 2. Czy oprócz Eurobusa i Sindbada mo?na rezerwowa? innych przewo¼ników?
  Oczywi?cie. W obu wyszukiwarkach mo?na rezerwowa? bilety równie? innych przewo¼ników.

 3. W jaki sposób otrzymam bilet, je?li zarezerwuj? go przez stron? internetow??
  Po dokonaniu p?atno?ci bilet jest generowany automatycznie i wysy?any na wskazany podczas rezerwacji adres mailowy. Taki bilet nale?y wydrukowa? i zabra? ze sob? do autobusu.

Je?eli nie znale¼li Pa?stwo powy?ej odpowiedzi na swoje pytania prosimy o kontakt.

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir