Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Drogi U?ytkowniku,

Poni?ej znajduje si? klauzula informacyjna dotycz?ca wyja?nienia zasady oraz sposóbu gromadzenia i przetwarzania danych informacyjnych o u?ytkownikach naszego serwisu internetowego w celu polityki prywatno?ci oraz sposobu wykorzystywania danych osobowych maj?ce na celu, aby Pa?stwa informacje (dane osobowe) pozostawa?y prywatne.

Od 25 maja 2018 roku obowi?zuje Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okre?lane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporz?dzenie o Ochronie Danych”). W zwi?zku z tym chcieliby?my poinformowa? o przetwarzaniu Pa?stwa danych oraz zasadach, na jakich b?dzie si? to odbywa?o.

Co to s? dane osobowe?

Dane osobowe s? to informacje o zidentyfikowanej lub mo?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie której dane dotycz?"); mo?liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, któr? mo?na bezpo?rednio lub po?rednio zidentyfikowa? w szczególno?ci po danych jak imi? i nazwisko, dane o lokalizacji, daty urodzenia, po identyfikatorze internetowym lub jeden b?d¼ kilka szczególnych czynników okre?laj?cych fizyczn?, fizjologiczn?, genetyczn?, psychiczn?, ekonomiczn?, kulturow? lub spo?eczn? to?samo?? osoby fizycznej.

Jak dane s? przetwarzane?

Przetwarzanie danych obejmuje wykonywanie operacji na danych osobowych w celu ich zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania oraz zmieniania i udost?pniania wraz z usuwaniem danych zw?aszcza tych, które wykonuje si? w systemach informatycznych.

Administratorem danych osobowych jest Agencja Turystyczna Zefir z siedzib? w Tarnowskich Górach, ul. Krakowska 25, nr NIP 645-186-46-51, zwany dalej Administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych niezb?dnych w celu realizacji przez organizatora imprezy oraz rozliczenia us?ug: 
a) odpowiedzi na zapytania telefoniczne i z serwisu internetowego oraz mailowe, mo?liwo?ci rezerwacji oraz zakupu oferty,
b) realizacj? imprezy przez organizatora zgodnie z zawarta umow?
dane osobowe przetwarzane b?d? w celu jej realizacji i nie b?d? udost?pniane innym odbiorcom,
podstaw? przetwarzania danych osobowych jest umowa,
podanie danych jest niezbedne do zawarcia umowy, w przypadku nie podania danych niemo?liwe jest zawarcie umowy

Podstaw? przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda u?ytkownika.

U?ytkownicy maj? prawo do:

a) ??dania od Administratora dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile okaza?yby si? one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, cofni?cia zgody na przetwarzanie danych osobowych
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Dane osobowe s? przechowywane na czas trwania umowy a tak?e po jej zako?czeniu w celu wspó?pracy przy kolejnych us?ugach do celów marketingowych.

 

Polityka dotycz?ca ciasteczek ( COOKIES )
 
Podmiotem umieszczaj?cym poprzez serwis atzefir.pl ciasteczka jest Agencja Turystyczna Zefir Tarnowskie Góry
 ul.Krakowska 25 .
 
Poprzez u?ywanie serwisu atzefir.pl wyra?asz zgod? na u?ywanie ciasteczek zgodnie z niniejsz? polityk?. Je?li nie zgadzasz si? na u?ywanie ciasteczek w opisany w niniejszej polityce sposób powiniene? zmieni? ustawienia swojej przegl?darki lub zrezygnowa? z u?ywania ( przegl?dania ) serwisu atzefir.pl.
 
Co to s? ciasteczka ?
Ciasteczka to pliki tekstowe zapisywane w Twoim urz?dzeniu ( komputer, laptop, tablet, smartphone ) przez ró?ne serwisy internetowe podczas przegl?dania przez Ciebie internetu. W ciasteczkach s? zapisywane ró?ne informacje, które mo?na odczyta? z ciasteczka podczas kolejnej Twojej wizyty w danym serwisie. Ciasteczko zawiera m.in. informacje na temat adresu strony na jakiej zosta?o wygenerowane , informacje na temat czasu wa?no?ci oraz dodatkowe informacje zale?ne od celu stosowania ciasteczka ( mo?e to by? np. przechowanie informacji o wybranej przez Ciebie wersji j?zykowej serwisu ).
 
W jakim celu stosujemy ciasteczka ?
W serwisie atzefir.pl u?ywamy ciasteczek w celu zapisania unikatowego numeru identyfikuj?cego przegl?dark? w ramach sesji i tym samym umo?liwienia korzystania z serwisu ( np. umo?liwienie powrotu do wcze?niej przegl?danej podstrony, wyszukiwanie ofert turystycznych, dodanie oferty do schowka itp ). Nie przechowujemy w ciasteczkach danych s?u??cych do identyfikacji to?samo?ci u?ytkownika.
 
Czy u?ywamy ciasteczek innych podmiotów ?
Za po?rednictwem serwisu atzefir.pl mo?esz otrzyma? ciasteczka pochodz?ce od wspó?pracuj?cych z nami podmiotów trzecich takich jak ITSOFT sp. z o.o. sp. k. ( EUROticket ), Voyager.com Sp. z o.o. Informacje na temat tych ciasteczek mo?na znale¼? na stronach internetowych tych podmiotów.
 
Jak zmieni? ustawienia dotycz?ce cookies ?
Wi?kszo?? przegl?darek internetowych domy?lnie posiada ustawienia, umo?liwiaj?ce zapisywanie ciasteczek. Aby ciasteczka nie by?y zapisywane musisz zmieni? ustawienia swojej przegl?darki internetowej. Sposób zmiany tych ustawie? jest zale?ny od u?ywanej przegl?darki ( Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari ) i powinien by? opisany w dokumentacji przegl?darki. Je?li nie jest, skontaktuj si? z twórc? przegl?darki w celu uzyskania informacji na ten temat.  Je?li jednak wy??czysz mo?liwo?? zapisywania ciasteczek musisz liczy? si? z mo?liwymi problemami podczas korzystania z serwisów, które ciasteczka wykorzystuj?.
Copyright © Agencja Turystyczna Zefir