Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Czarnogóra

Zgodnie z przepisami czarnogórskimi osoby ma?oletnie podró?uj?ce do tego kraju bez opieki rodziców (opiekuna prawnego) powinny posiada? ich pisemn? zgod?. Dokument powinien by? potwierdzony notarialnie i przet?umaczony przez t?umacza przysi?g?ego na j?zyk serbski lub czarnogórski. W dokumencie nale?y umie?ci? termin pobytu ma?oletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pe?noletniej pod której opiek? znajdzie si? dziecko w trakcie podró?y. Ma?oletni nie posiadaj?cy w?a?ciwej zgody rodziców/rodzica (opiekuna prawnego) nie mog? przekroczy? granicy Czarnogóry.|

Uprzejmie informujemy, ?e zgodnie z art. 50. Ustawy o kontroli granicznej (Zakon o granicnoj kontroli, sluzbeni list 39/13, 7.08.2013r.), celnik/pracownik kontroli sprawdza, czy istnieje mo?liwo??, ?e osoba ma?oletnia zosta?a bezprawnie zabrana od drugiego rodzica lub opiekuna prawnego.

Dowodem wykluczaj?cym powy?sz? sytuacj? jest zgoda drugiego rodzica/opiekuna prawnego na wyjazd z osob? niepe?noletni? do Czarnogóry. Dokument powinien by? podpisany przez obydwoje rodziców/prawnych opiekunów, potwierdzony notarialnie oraz, je?li chodzi o t?umaczenie: powinien by? przet?umaczony na urz?dowy j?zyk Czarnogóry (tj. czarnogórski), ewentualnie j?zyki, które s? w oficjalnym u?yciu (chorwacki, serbski, bo?niacki).

 

Albania

Zgodnie z przepisami alba?skimi osoby ma?oletnie podró?uj?ce do tego kraju bez opieki rodziców (opiekuna prawnego) powinny posiada? ich pisemn? zgod?. Dokument powinien by? potwierdzony notarialnie i przet?umaczony przez t?umacza przysi?g?ego na j?zyk alba?ski, serbski lub czarnogórski. W dokumencie nale?y umie?ci? termin pobytu ma?oletniego na terytorium Albanii, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pe?noletniej pod której opiek? znajdzie si? dziecko w trakcie podró?y. Ma?oletni nie posiadaj?cy w?a?ciwej zgody rodziców/rodzica (opiekuna prawnego) nie mog? przekroczy? granicy Albanii.

 

Macedonia

Informacja dla podró?uj?cych do Macedonii z dzie?mi do 18 lat: Pisemna zgoda na podró? osoby ma?oletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawiera? termin pobytu dziecka na terenie Macedonii, dane osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opiek? znajduje si? dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mie? ze sob? jeden z rodziców, je?eli drugi rodzic nie bierze udzia?u w podró?y. (Za: https://polakzagranica.msz.gov.pl/ )

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir