Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wczasy autokarem w Polsce

Wycieczki po Polsce 2021

Wycieczki autokarem Lato 2021

Wakacje w Polsce

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Przejazdy autokarowe ze ?l?ska nad morze!!!

  Rozk?ad jazdy 

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Wiza do Turcji - aktualne przepisy

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Albania - Egzotyczne Ba?kany 9 dni wycieczka 2021 alm

Nazwa obiektu : Egzotyczne Ba?kany - almatur Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Serbia Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Single bez dop?at 

Kanion rzeki Tara - Monastyr Moraèa - Budva - Kotor - Bar - Kruje - Tirana - Ochryd - Monastyr Bigorski - Park Narodowy Mavrovo - Skopje - Kanion Matka

Program imprezy :
1 dzie?:
Wyjazd z Polski wed?ug rozk?adu jazdy, przejazd przez S?owacj?, W?gry do Serbii. Podczas podró?y planowane s? krótkie postoje i przerwa na posi?ek. W pó¼nych godzinach wieczornych przejazd na nocleg tranzytowy*w okolicy miejscowo?ci Èaèak.
2 dzie?:
Po ?niadaniu kontynuacja przejazdu przez Serbi? do Czarnogóry. Na naszej trasie zobaczymy malownicze kaniony rzek i fantastyczne krajobrazy: najg??bszy w Europie kanion rzeki Tara, którego g??boko?? miejscami dochodzi do 1250 m oraz Wielki most na Tarze. Nast?pnie przejedziemy do kanionu rzeki Moraèa i zwiedzimy XIII - wieczny Monastyr Moraèa, z dobrze zachowanymi freskami i pi?knym ikonostasem. W drodze na Czarnogórsk? Riwier? przejedziemy przez Podgoric? – dawny Titograd. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd do Budvy, zwanej „ma?ym Dubrownikiem”. Spacer w obr?bie murów obronnych, podczas którego zobaczymy katedr? ?w. Jana, pozosta?o?ci staro?ytnych budowli, ?redniowiecznych kaplic i cytadeli. Nast?pnie udamy si? nad Zatok? Kotorsk? – najwi?kszy i najg??bszy fiord po?udniowej Europy. Kolejnym punktem programu jest Kotor, wpisany na list? UNESCO. Spacer po urokliwych, w?skich uliczkach oraz zwiedzanie katedry ?w. Trifona. Czas wolny. Przejazd do Baru, miasta o bogatej historii, gdzie zwiedzimy stary Bar - ruiny ?redniowiecznego miasta oraz zobaczymy Star? Maslin? – najstarsze drzewo oliwne na ?wiecie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzie?:
Po ?niadaniu wyjazd w kierunku Albanii do po?o?onego nad Jeziorem Szkoderskim miasta Szkodra – jednego z najwi?kszych centrów kulturalnych kraju. Zwiedzimy ruiny ?redniowiecznej twierdzy Rozafa, zobaczymy tak?e o?owiany meczet i zabytkowe domy. Nast?pnie udamy si? do Kruje, zwanego „alba?skim Krakowem”. Zobaczymy twierdz?, stary bazar i zwiedzimy Muzeum Etnograficzne. Przejazd w okolice Tirany, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzie?:
Po ?niadaniu zwiedzanie Tirany. Zobaczymy Meczet Ethem Beja z XVIII wieku, Plac Skanderbega, wie?? zegarow?, Pa?ac Prezydencki i Kongresowy oraz Piramid?– by?e muzeum dyktatora. Nast?pnie przeniesiemy si? w czasie do okresu dyktatury Envera Hod?y, odwiedzaj?c BunkArt1 - jeden z jego schronów atomowych. Wyjazd w kierunku granicy alba?sko – macedo?skiej. Przejazd do Ochrydu, miasta uznanego w 1980 roku przez UNESCO za cz??? ?wiatowego dziedzictwa. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzie?:
Po ?niadaniu zwiedzanie Ochrydu, który jest nazywany europejsk? Jerozolim?, gdy? znajduje si? tam a? 356 obiektów sakralnych. W czasie spaceru zobaczymy teatr antyczny i warsztat tradycyjnego czerpania papieru. Odwiedzimy cerkiew ?w. Pantelejmona, gdzie spoczywa ?w. Kliment. Na Plaoszniku zwiedzimy wn?trza bazyliki, w której znajduj? si? wczesnochrze?cija?skie mozaiki. Spacer zako?czymy przy cerkwi ?w.Jovana Kaneo. Po po?udniu rejs statkiem do po?o?onegook. 30 km na po?udnie od Ochrydu kompleksu klasztornego ?w. Nauma. Zanim do niego dop?yniemy, odwiedzimy prehistoryczn? osad? na wodzie w Zatoce Ko?ci. Zwiedzanie kompleksu zaczniemy od cerkwi ?w. Archanio?a z X wieku, w której znajduje si? grób ?w. Nauma. Nast?pnie zobaczymy cerkiew ?w. Petki, patronki kobiet oraz udamy si? na rejs po ¼ród?ach rzeki Czarny Drin. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzie?:
Po ?niadaniu i wykwaterowaniu z hotelu przejazd w kierunku wioski Vevcani, po?o?onej u podnó?a góry Jablanica. Znajduj? si? tutaj najbardziej znane w ca?ej Macedonii ¼ród?a, b?d?ce pomnikiem przyrody. Vevcani s?ynie z hucznego karnawa?u, który jest pod ochron? UNESCO, odbywa si? on ka?dego roku w sylwestra - wed?ug kalendarza julia?skiego. Wioska s?ynie tak?e z tego, ?e jej mieszka?cy przeprowadzili referendum, w wyniku którego wie? og?osi?a si? republik?. Co prawda, nikt nie uzna? tego samozwa?czego pa?stwa, ale spowodowa?o to ogólne zainteresowanie i wie? jest teraz licznie odwiedzana przez turystów. Nast?pnie przejazd przez najwi?kszy na Ba?kanach Park Narodowy Mavrovo, wzd?u? prze?omu Czarnego Drinu. Zwiedzanie kompleksu klasztornego Sv. Jovan Bigorski, który po?wi?cony jest ?w. Janowi Chrzcicielowi. Przejazd do Skopje - stolicy Macedonii, gdzie zobaczymy Twierdz? Skopsko Kale, cerkiew ?w. Spasa na terenie Starej Czarsziji, meczet Mustafa Paszy, wie?? zegarow?, Stary Bazar, Kamienny Most, pomnik Aleksandra Wielkiego, oper? i filharmoni? oraz Muzeum Matki Teresy i Stary Dworzec Kolejowy (pierwszy na Ba?kanach). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd do oddalonego o 15 km od Skopje kanionu Matka, utworzonego na rzece Treska. Rejs ?odziami oraz zwiedzanie jaskini. W godzinach po?udniowych wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez Serbi?. Obiadokolacja i nocleg w pobli?u granic serbsko-w?gierskiej.
9 dzie?:
Po ?niadaniu kontynuacja podró?y do Polski. Przejazd przez W?gry, S?owacj?. Powrót do Polski w godzinach popo?udniowych.

Program fakultatywny
- rejs Kanionem Matka po rzece Treska ok. 10 EUR

?wiadczenia:
Zakwaterowanie:
7 noclegów w hotelach o standardzie**/***: 2 w Czarnogórze, 1 w Albanii, 3 w Macedonii, 1 w pobli?u granicy serbsko-w?gierskiej. Pokoje 2, 3 osobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie:
7 ?niada?, 7 obiadokolacji.
Transport:
Autokar z klimatyzacj?, toalet?, DVD, barkiem.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Sk?adka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy m.in.: bilety wst?pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, op?aty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 125 EUR,
- op?aty za nocleg tranzytowy i ?niadanie ok. 20 EUR,
- programu fakultatywnego.

Informacje praktyczne:
Podana kwota na realizacj? programu mo?e ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za ca?? grup? (np. za lokalnych przewodników) s? dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejno?? realizacji programu mo?e ulec zmianie.
Obowi?zkowo nale?y zabra? wa?ny dowód osobisty(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Bia?ej. Dop?aty za dojazdy z wybranych miejscowo?ci w Polsce podane s? w rozk?adzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Cacak (ok. 950 km) - ok. 15godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski -ok. 3300 km.

Rozk?ad jazdy:  

 

Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic, Tych, Bielska-Bia?ej.

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-05-01 2021-05-09 2152.00 rezerwuj
2021-05-29 2021-06-06 2152.00 rezerwuj
2021-09-04 2021-09-12 2152.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir