Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Sen o Warszawie 4 dni wycieczka objazdowa autokarem

Nazwa obiektu : Sen o Warszawie al Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Polska Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

Warszawa - Wilanów

Program
1 dzie?:
Wyjazd z poszczególnych miast wed?ug rozk?adu jazdy. Przyjazd do Warszawy w godzinach po?udniowych i spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie stolicy rozpoczniemy od Muzeum Historii ?ydów Polskich POLIN, które w nowoczesny sposób pokazuje 1000 lat dziejów polskich ?ydów, ich histori?, obrz?dy, cykle ?ycia wynikaj?ce z judaizmu, czas Holokaustu i odradzania ?ycia po wojnie. Obiekt usytuowany zosta? w centrum dawnej dzielnicy ?ydowskiej i zachwyca pe?n? symboliki architektur?. Zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Nast?pnie udamy si? do Pa?acu Kultury i Nauki – najwy?szego budynku i symbolu Warszawy. PKiN zosta? wzniesiony w latach 1952-1955 jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Mieszcz? si? w nim m.in. teatry, muzea, kino, basen, sala koncertowa. Wjedziemy wind? na taras widokowy, sk?d b?dziemy podziwia? panoram? miasta. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.
2 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd na plac Teatralny ze wspania?ym gmachem Teatru Wielkiego, gdzie mie?ci si? najwi?ksza scena operowa na ?wiecie. Nast?pnie udamy si? na plac Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego. Odwiedzimy Grób Nieznanego ?o?nierza. Potem pow?drujemy Krakowskim Przedmie?ciem, gdzie zobaczymy: pomnik Miko?aja Kopernika, stoj?cy przed klasycystycznym pa?acem Stanis?awa Staszica, ko?ció? ?w. Krzy?a, gdzie znajduje si? serce Fryderyka Chopina, Uniwersytet Warszawski, pomnik Boles?awa Prusa, Hotel Bristol, Pa?ac Prezydencki, pomnik Adama Mickiewicza. Udamy si? te? na plac Zamkowy, by zobaczy? najstarszy ?wiecki pomnik w Warszawie – kolumn? króla Zygmunta III Wazy. Nast?pnie odwiedzimy Zamek Królewski. B?dziemy zwiedza? z przewodnikiem odbudowan? ze zniszcze? wojennych dawn? rezydencj? ksi???t, królów i prezydenta RP. Zobaczymy tu nie tylko pi?kne zamkowe wn?trza ale przede wszystkim wiele cennych dzie? sztuki, m.in.: obrazy Rembrandta, Marcello Bacciarellego czy weduty Bernardo Belotta zwanego Canalettem. Po zwiedzaniu czas wolny, a potem zwiedzanie Starego Miasta, które w 90% by?o zniszczone podczas II wojny ?wiatowej, a dzi?ki doskona?ej odbudowie zosta?o wpisane w 1980 roku na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy tu: Archikatedr? ?w. Jana Chrzciciela, rynek i uliczki staromiejskie, mury obronne i barbakan, pomnik Ma?ego Powsta?ca i Jana Kili?skiego. Nast?pnie pow?drujemy na Nowe Miasto i Plac Krasi?skich. Po drodze zobaczymy m.in. kamienic?, w której urodzi?a si? Maria Sk?odowska-Curie, Katedr? Polow? Wojska Polskiego, barokowy Pa?ac Krasi?skich, nowoczesny gmach S?du Najwy?szego oraz pomnik Powstania Warszawskiego, wzniesiony w jego 45-t? rocznic?. Na zako?czenie dnia odwiedzimy najstarsz? warszawsk? nekropoli? – zabytkowy Cmentarz Stare Pow?zki. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
3 dzie?:
Po ?niadaniu udamy si? do Muzeum Powstania Warszawskiego, które obecnie jest jednym z najch?tniej odwiedzanych miejsc Warszawy. Muzeum zosta?o otwarte w 60 rocznic? wybuchu walk o miasto i jest wyrazem ho?du warszawiaków dla tych, którzy walczyli i oddali ?ycie za woln? Polsk? i jej stolic?. Zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Stamt?d przejedziemy na Star? Prag? i poznamy klimat wielokulturowej Pragi. Zobaczymy g?ówn? w Polsce Cerkiew Metropolitaln?, Katedr? Warszawsko-Prask?, ?ydowsk? mykw?, pomnik Kapeli Praskiej, zabytkowe kamienice i kultowy bazar Ró?yckiego, na którym niegdy? mo?na by?o kupi? wszystko, nawet czo?g. Czas wolny. Nast?pnie odwiedzimy Stadion Narodowy, którego ciekawa fasada nawi?zuje do polskich barw narodowych, przypominaj?c faluj?c? bia?o-czerwon? flag?. Z punktu widokowego b?dziemy ogl?dali trybuny i boisko. Przejedziemy przez zielone i nowoczesne Powi?le, aby pozna? now? twarz Warszawy z ciekawymi realizacjami architektonicznymi. Tu zobaczymy (z zewn?trz) Centrum Nauki Kopernik i budynek Biblioteki UW. Na zako?czenie dnia udamy si? do ?azienek Królewskich – letniej rezydencji Stanis?awa Augusta Poniatowskiego. Rezydencja zachwyca architektur? i zieleni?. Zobaczymy wspania?e budowle, pi?kne pomniki i rze?by: Pa?ac na Wyspie, Star? Oran?eri?, Bia?y Domek i Amfiteatr, pomnik Fryderyka Chopina, przy którym odbywaj? si? fortepianowe koncerty oraz Belweder i pomnik Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego. W drodze powrotnej do hotelu przejedziemy Alejami Ujazdowskimi, obok Kancelarii Premiera Rz?du RP, siedzib urz?dów pa?stwowych i ambasad, przez plac Trzech Krzy?y i rondo gen. Charles’a de Gaulle’a ze s?ynn? sztuczn? palm?. Kolacja i nocleg.
4 dzie?:
Po ?niadaniu i wykwaterowaniu przejedziemy do Wilanowa, gdzie b?dziemy podziwia? pa?ac króla Jana III Sobieskiego – wspania?? barokow? rezydencj?, bogato zaopatrzon? w cenne dzie?a sztuki. Wilanów to jeden z najcenniejszych zabytków polskiej kultury narodowej i jeden z najpi?kniejszych zabytków europejskiego baroku. Nast?pnie udamy si? do przypa?acowych ogrodów. Na zako?czenie wizyty w Wilanowie – czas wolny. Wyjazd z Warszawy oko?o godz.13.30

Program fakultatywny
- Warszawa noc? – objazd miasta po??czony z wieczornym spacerem po Starym Mie?cie i pokazem Fontann ok. 35 z? (grupa min. 15 osób).

?wiadczenia
Zakwaterowanie:
3 noclegi w hotelu o standardzie**/*** w Warszawie. Pokoje 2, 3 osobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie:
3 ?niadania, 3 kolacje.
Transport:
Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Informacje praktyczne
Podana kwota na realizacj? programu mo?e ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za ca?? grup? (np. za lokalnych przewodników) s? dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejno?? realizacji programu mo?e ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy. Dop?aty za dojazdy z wybranych miejscowo?ci w Polsce podane s? w rozk?adzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Warszawa (ok. 300 km) - ok. 5 godz.

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wst?pu do zwiedzanych obiektów, op?aty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 270 z?.
- programu fakultatywnego.

Podana cena imprezy nie zawiera obowi?zkowych sk?adek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 z? oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 z?.

 

Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Warszawy.

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-09-16 2021-09-19 799.00 rezerwuj
2021-10-14 2021-10-17 699.00 rezerwuj
2021-11-11 2021-11-14 699.00 rezerwuj
2022-04-30 2022-05-03 749.00 rezerwuj
2022-06-16 2022-06-19 749.00 rezerwuj
2022-06-30 2022-07-03 699.00 rezerwuj
2022-08-25 2022-08-28 699.00 rezerwuj
2022-09-15 2022-09-18 699.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir