Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Niemcy - Malownicza Saksonia 4 dni autokarem

Nazwa obiektu : Malownicza Saksonia al Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Niemcy Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : autokar    
       
Opis

 Misnia - Moritzburg - Stolpen - Szwajcaria Saksonska - Königstein - Drezno - Pillnitz- Rejs Dolina Laby

Program
1 dzie?:
Wyjazd z Polski wed?ug rozk?adu jazdy. W godzinach popo?udniowych przyjazd do Mi?ni, s?yn?cej w ?wiecie z produkowanej w tamtejszej manufakturze porcelany. Zwiedzanie warsztatów pokazowych, w których na w?asne oczy mo?na prze?ledzi? proces powstawania mi?nie?skich wyrobów. Nast?pnie przystanek u bram Drezna - w Moritzburgu. Spacer wokó? malowniczo po?o?onego pa?acu Moritzburg, którego barokowe kopu?y odbijaj? si? w jeziorze. Przejazd w okolice Drezna, kolacja. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzie?:
Po ?niadaniu przejazd do Stolpen. Zamek, którego wn?trze zobaczymy, rozs?awi?a w XVIII wieku legendarna hrabina Cosel – metresa króla Augusta Mocnego, która by?a wi?ziona w Stolpen przez 49 lat. Nast?pnie przejazd przez urokliwy region zwany Szwajcari? Sakso?sk?. Pionowe ska?y, wznosz?c si? ponad dolin? ?aby, tworz? cudowne krajobrazy, którymi ju? w XIX wieku zachwycali si? przybywaj?cy ze Szwajcarii malarze, porównuj?c ich urok z rodzimymi pejza?ami. Krótki postój przy najpopularniejszym punkcie widokowym Bastei i podziwianie niesamowitego „skalnego miasta”. W godzinach popo?udniowych przejazd do Königstein. Znajduj?ca si? tam imponuj?ca górska twierdza o tej samej nazwie, przez stulecia pozostawa?a niezdobyta, chroni?c w okresie wojny najcenniejsze drezde?skie dzie?a sztuki. Spacer po murach Königstein, wznosz?cych si? 250 m ponad ?ab?, pozostawi na d?ugo w naszej pami?ci zachwycaj?cy krajobraz okolicy. W twierdzy podziwia? mo?na doskonale zachowane elementy architektoniczne – bramy warowne i bastion Jerzego, spichlerz, stare koszary oraz g??bok? na ponad 150 m studni?. Pó?nym popo?udniem przejazd do Drezna. Spacer po ulicach starówki. Zaliczany do najpi?kniejszych placów Europy Theaterplatz otaczaj?: Opera Sempera, Zwinger oraz ko?ció? Hofkirche (dzi? katedra) wzniesiony przez Augusta Mocnego. Spacer wzd?u? Fürstenzug – najd?u?szego obrazu porcelanowego na ?wiecie, przedstawiaj?cego histori? dynastii Wettinów, która przez ponad 800 lat sprawowa?a rz?dy w Saksonii. Kolejna niezapomniana atrakcja to promenada spacerowa „Brühlsche Terasse” - s?ynny „balkon Europy”, z której rozpo?ciera si? niepowtarzalny widok na rzek? ?ab?. Przej?cie przez dziedziniec Zamku Residenzschloss,który kryje m.in. „Zielone Sklepienie” – dawny skarbiec Augusta Mocnego, imponuj?cy przepychem wn?trz i prezentowanych klejnotów. Nad placem Neumarkt od 2005 roku ponownie góruje ko?ció? Frauenkirche z charakterystyczn? kopu?? – jeden z symboli Drezna. Kolacja. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzie?:
Po ?niadaniu wykwaterowanie z hotelu i kontynuowanie zwiedzania Drezna. Objazd miasta autokarem: m.in. okolice Starego Miasta, ratusz z poz?acan? figur? Rathausmann, Szklana Manufaktura Volkswagena, dzielnica Blasewitz, w której zachowa?a si? zabudowa willowa z okresu sprzed II Wojny ?wiatowej, panorama ?aby z trzema zameczkami - Albrechtsberg, Eckberg i Villa Stockhausen, dzielnica Neustadt – t?tni?ca?yciem do pó?nych godzin nocnych, Pfunds Molkerei – „najpi?kniejszy sklep mleczarski ?wiata”, którego ?ciany pokrywa blisko 250 m² r?cznie malowanych kafelek, pomnik „Z?otego Je?d?ca”, Plac Albrechta. Przejazd do Pillnitz, jednej z dzielnic Drezna, w której znajduj? si? bli?niacze gmachy Wasserpalais i Bergpalais – ich dachy przypominaj? kszta?tem pagody, a na ich fasadach widniej? orientalne motywy, co wskazuje na bardzo wyra?n? inspiracj? budowlami Dalekiego Wschodu. Spacer po wkomponowanym w przepi?kn? dolin? ?aby kompleksie parkowo-pa?acowym. Powrót do Drezna statkiem. Trasa rejsu prowadzi malownicz? dolin? ?aby, mijaj?c m.in. s?ynny most o nazwie „Niebieski Cud”. W godzinach popo?udniowych zwiedzanie najs?ynniejszych drezde?skich muzeów zlokalizowanych w gmachu Zwinger: Galeria Malarstwa Starych Mistrzów kryje m.in. „Madonn? Syksty?sk?” – dzie?o Rafaela Santi, „?pi?c? Wenus” Giorgione oraz bogat? kolekcj? obrazów malarstwa w?oskiego, holenderskiego i flamandzkiego. Zbiory porcelany zgromadzone przezAugusta Mocnego nale?? do najwi?kszych na ?wiecie, a Salon Matematyczno-Fizyczny nale?y do jednych z najstarszych muzeów naukowo-technicznych. Czas wolny. Wieczorem kolacja regionalna w restauracji w centrumDrezna (p?atna dodatkowo). W pó?nych godzinach wieczornychwyjazd w drog? powrotn? do Polski.
4 dzie?:
Powrót do kraju we wczesnych godzinach porannych.

Program fakultatywny
- kolacja regionalna ok. 26 EUR,
- rejs statkiem po ?abie ok. 19 EUR.

?wiadczenia
Zakwaterowanie:
2 noclegi w hotelu lub pensjonacie o standardzie **/*** w okolicy Drezna. Pokoje 2, 3 osobowe z ?azienkami.
Wy?ywienie:
2 ?niadania w formie bufetu, 2 kolacje. Zadop?at? kolacja regionalna.
Transport:
Autokar z klimatyzacj?, toalet?, DVD, barkiem.
Ubezpieczenie:
Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Informacje praktyczne
Prosimy o zg?aszanie sprzedawcom oferty ch?ci wykupienia fakultatywnego rejsu po ?abie w dniu rezerwacji imprezy. Podana kwota na realizacj? programu mo?e ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za ca?? grup? (np. za lokalnych przewodników) s? dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejno?? realizacji programu mo?e ulec zmianie.
Obowi?zkowo nale?y zabra? wa?ny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola i Wroc?awia. Dop?aty za dojazdy z wybranych miejscowo?ci w Polsce podane s? w rozk?adzie jazdy.
Przejazd: Wroc?aw - Mi?nia (ok. 280 km) - ok. 4,5 godz.

Podczas wyjazdu mog? obowi?zywa? nakazy i obostrzenia zwi?zane z aktualn? sytuacj? epidemiczn?. W szczególno?ci uczestnicy musz? si? liczy? z konieczno?ci? posiadania aktualnego testu. Nale?y zapozna? si? z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podró?nych znajduj?cymi si? na portalu MSZ - Polak za granic?: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wst?pu do zwiedzanych obiektów, op?aty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 80 EUR.
- programu fakultatywnego.

Uwaga: z niektórych miast wyjazdowych pobierana jest dop?ata za przejazd antenowy - szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wyjazd z Katowic,Gliwic, Opola i Wroc?awia.

Ni?ej podane ceny, s? cenami katalogowymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2021-11-11 2021-11-14 899.00 rezerwuj
2022-04-30 2022-05-03 1049.00 rezerwuj
2022-06-16 2022-06-19 1049.00 rezerwuj
2022-07-21 2022-07-24 999.00 rezerwuj
2022-08-11 2022-08-14 999.00 rezerwuj
2022-09-08 2022-09-11 999.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir