Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte s w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyraasz zgod na uywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegldarki.
Zamknij

Wycieczki po Polsce

Wycieczki autokarem Lato 2022

Egzotyczne podroze

Biuro podry - Agencja Turystyczna ZEFIR Tarnowskie Gry ul.Krakowska 25

Newsletter
Chcesz otrzymywa najnowsze oferty na swoje konto e-mail ?
Dodaj swj adres poniej :
Wypisz z newslettera
Aktualnoci
Przejazdy autokarowe

wicej ...
Informacje dla podroznych !!

wicej ...
Grecja - nowy podatek turystyczny od 01.01.2018 !

wicej ...
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wicej ...
Uwaga! Wyjazd nieletniego za granic?.

.

wicej ...
Nowy podatek turystyczny !!!

wicej ...
Polski Fundusz Rozwoju

wicej ...

Indie- Piec perel Indii 11 dni wycieczka objazdowa Lato 2022

Nazwa obiektu : Pi?? pere? Indii Rodzaj obiektu : zakwaterowanie
Kraj : Indie Miasto : wycieczka objazdowa
Dojazd : samolot    
       
Opis

Single bez doplat 

Delhi - stolica pe?na kontrastów - ?wi?te Varanasi i ghaty nad Gangesem - Kad?uraho - hinduskie ?wi?tynie - Agra i Tad? Mahal - D?ajpur - ró?owa stolica Rad?astanu

Program
1 dzien:
Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Przelot z przesiadk? do Delhi.
2 dzie?:
Przylot do Delhi, zakwaterowanie w hotelu. Pierwsze spotkanie z Delhi - jedn? z najwi?kszych na ?wiecie aglomeracji, gdzie ostro kontrastuj? ze sob? bogactwo i bieda, nowoczesno?? i zacofanie. Wizyta w Starym Delhi - zobaczymy wspania?y meczet Jama Masjid - najwi?kszy w Indiach, wzniesiony przez w?adc? z dynastii Wielkich Mogo?ów, budowniczego Tad? Mahal, nast?pnie Czerwony Fort - ogromna cytadela z czerwonego piaskowca. Spacer zat?oczonymi ulicami miasta pozwoli nam wczu? si? w indyjsk? atmosfer? i spotka? spaceruj?ce w?ród t?umu ?wi?te krowy Nocleg w Delhi.
3 dzie?:
Dalsze zwiedzanie Delhi: Mauzoleum Humajuna - grobowiec mogolskiego w?adcy z XVI w., zwany „sypialni? dynastii Timura”, zbudowany na polecenie perskiej ?ony cesarza Humajuna, Minaret Qutab Minar - ma 72 metry i jest najwy?szym ceglanym minaretem ?wiata, ?wi?tynia bahaistyczna w kszta?cie kwiatu lotosu, brama Indii - 42-metrowy ?uk triumfalny wzniesiony w ho?dzie poleg?ym ?o?nierzom indyjskim. Zobaczymy tak?e budynek rezydencji Prezydenta Indii i budynek Parlamentu Indyjskiego w Nowym Delhi. Nocny przejazd poci?giem sypialnym do Varanasi (ok. 13 godz.).
4 dzie?:
Przyjazd do Varanasi w godzinach porannych, zakwaterowanie w hotelu. Po chwili odpoczynku zwiedzanie Varanasi - jednego z najstarszych i naj?wi?tszych miast Indii, za?o?onego wed?ug legendy przez Boga Sziw?. Wizyta na ghatach, czyli schodach prowadz?cych do rzeki ci?gn?cych si? wzd?u? brzegów Gangesu - zobaczymy rytualne palenie zw?ok zmar?ych, którzy z tego najlepszego w Indiach miejsca udaj? si? w swoj? ostatni? podró?. Nocleg w Varanasi.
5 dzie?:
Wcze?nie rano rejs ?odzi? po Gangesie. Ogl?danie zabytkowych ?wi?ty? i pa?aców stoj?cych wzd?u? zachodniego brzegu. Obserwacja pe?nych kolorów, d?wi?ków i magii porannych rytua?ów, w tym ablucji (k?pieli) w ?wi?tej rzece Ganges. ?niadanie. Przejazd do najstarszej buddyjskiej stupy w Sarnath, gdzie swoje pierwsze kazanie wyg?osi? Budda. Powrót na obiadokolacj? do Varanasi, nocny przejazd poci?giem do Kad?uraho (ok. 12 godz.).
6 dzie?
Rano przyjazd do Kad?uraho – mistycznego miasta s?yn?cego ze ?redniowiecznych ?wi?ty? pe?nych erotyzmu. Zakwaterowanie w hotelu, ?niadanie, chwila wytchnienia przed zwiedzaniem. Zobaczymy s?ynne ?wi?tynie hinduskie z rze?bami sprzed 1000 lat ukazuj?cymi sceny z Kamasutry. Tysi?ce mistrzowsko wykutych w piaskowcu postaci, uchwyconych w ta?cu, wyzywaj?cym ge?cie czy splecionych w mi?osnym u?cisku s? uznawane za najcenniejszy wytwór sztuki w ca?ych dziejach Indii. ?wi?tynie, które jednych intryguj?, a innych szokuj? s? wpisane na list? UNESCO. Czas wolny i nocleg w Kad?uraho.
7 dzie?:
Przejazd do Agry - dawnej stolicy Wielkich Mogo?ów, która przez ponad 100 lat by?a najwspanialszym miastem Azji. Wieczorny spacer po Agrze, kolacja na dachu hotelu z widokiem na spowity noc? Tad? Mahal - jeden z cudów ?wiata, wpisany na list? UNESCO. Nocleg w Agrze.
8 dzie?:
Zwiedzanie Tad? Mahal - mauzoleum ?ony Szachad?ahana, nazywanego ?wi?tyni? Mi?o?ci. Kompleks budowlany Tad? Mahal sk?ada si? z g?ównej ?wi?tyni z wielk? kopu??, olbrzymiej bramy, symbolizuj?cej wrota do raju oraz czterech wie?-minaretów, z których imam nawo?uje wiernych do modlitwy. Ten bajeczny, marmurowy pa?ac to ?wiadectwo mi?o?ci cesarza do przedwcze?nie zmar?ej ukochanej kobiety, cesarzowej Mumtaz Mahal. Nast?pnie zwiedzanie Czerwonego Fortu Agra – doskonale zachowanej twierdzy, któr? wybudowa? Akbar Wielki, najwybitniejszy w?adca z dynastii Mogo?ów. Przejazd busem do D?ajpuru (ok. 4,5 godz.), nocleg.
9 dzie?:
Zwiedzanie D?ajpuru – ró?owego miasta, stolicy Rad?astanu, najciekawszego ze stanów Indii. W programie podziwianie Pa?acu Wiatrów – jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków D?ajpuru, wzniesionego przy jednej z g?ównych ulic miasta, aby umo?liwi? damom dworu obserwowanie ?ycia codziennego. Nast?pni by?a siedziba maharad?y Fort Amber – malowniczy i góruj?cy nad okolic? kompleks budowli obronnych i pa?acowych, po?o?ony w odleg?o?ci kilkunastu kilometrów od D?ajpuru. Wieczorny przejazd poci?giem do Delhi (ok. 5 godz.). Zakwaterowanie w hotelu.
10 dzie?:
Czas wolny na zakupy lub spacer w Delhi, obiadokolacja. Wieczorem przejazd na lotnisko i przelot z przesiadk? do Polski.
11 dzie?:
Przylot do Warszawy.

Swiadczenia
Zakwaterowanie: wed?ug programu w hotelach o standardzie ***, pokoje 2,3 os. Z ?azienkami i klimatyzacj? (9 rozpocz?tych dób hotelowych); 7 noclegów w hotelu, 2 noclegi w poci?gach sypialnych - kuszetki – miejsca le??ce do spania.
Wyzywienie: zgodnie z programem - 9 ?niada? i 9 obiadokolacji aran?owanych przez pilota (kuchnia lokalna).
Transport: przeloty wg programu wraz z op?atami lotniskowymi, na terenie Indii: poci?gi, taxi, busy, riksze, tuk tuki.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Realizacja programu turystycznego, wst?py do obiektów wymienionych w programie, op?aty administracyjne.
Opieka polskiego pilota na ca?ej trasie. Wiza i po?rednictwo wizowe.

Informacje praktyczne
Minimalna liczba uczestników w grupie: 8, maksymalna:16. Kolejno?? zwiedzania mo?e ulec zmianie.

Informacje dotycz?ce realizacji imprezy, niezb?dnego baga?u, dok?adnych godzin przelotu itd. zostan? przes?ane do uczestników poczt? elektroniczn? w li?cie, oko?o 2 tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. ?niadania i obiadokolacje aran?owane s? na miejscu przez pilota w typowych restauracjach hinduskich oferuj?cych potrawy kuchni hinduskiej.

Platnosci:
I rata: 15% ceny z?otówkowej p?atne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny z?otówkowej (minus I rata) - na 45dni przed wypraw?,
III rata: 480 USD - uczestnik zabiera ze sob? na wypraw? i przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w ca?o?ci wykorzystana na pokrycie cz??ci ?wiadcze? (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posi?ki).

Informacje wizowo-paszportowe:
Dane paszportowe wymagane do realizacji imprezy nale?y wpisa? do elektronicznego formularza danych dodatkowych. Link do formularza – dla wszystkich rezerwacji sta?ych - b?dzie wys?any automatycznie na adres e-mail klienta wpisany w rezerwacji. Brak wymaganych danych paszportowych i osobowych lub ich niezgodno?? z paszportem zabieranym na wypraw?, mo?e spowodowa? dodatkowe koszty zwi?zane z realizacj? imprezy turystycznej lub w ostateczno?ci uniemo?liwi? uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie.
Do przekroczenia granicy indyjskiej przez obywateli Polski konieczny jest paszport wa?ny co najmniej 6 miesi?cy od daty powrotu oraz wiza. Biuro po?redniczy w jej uzyskaniu – koszt: 250 z?. Najpó?niej na 30 dni przed terminem rozpocz?cia wycieczki nale?y dostarczy? do biura kolorowy skan paszportu, 1 aktualne kolorowe zdj?cie oraz wype?niony, aktualnie obowi?zuj?cy wniosek wizowy.Uzyskana e-wiza wydawana jest na okres 365 dni i uprawnia do wielokrotnego przekroczenia granicy (jeden pobyt nie mo?e przekroczy? 90 dni).

Informacje zdrowotne:
Podczas wyjazdu mog? obowi?zywa? nakazy i obostrzenia zwi?zane z aktualn? sytuacj? epidemiczn?. W szczególno?ci uczestnicy musz? si? liczy? z konieczno?ci? posiadania aktualnego testu. Nale?y zapozna? si? z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podró?nych znajduj?cymi si? na portalu MSZ - Polak za granic?: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/indie. Warto by? zaszczepionym przeciw ?ó?taczce typu A i B, t??cowi i ewentualnie innym chorobom. Nie wyst?puj? szczególne zagro?enia epidemiami, cho? mo?na si? liczy? ze wzrostem zachorowa? np. na malari? w okresie bezpo?rednio po monsunie. Decyzj? ka?dy musi rozstrzygn?? sam, w porozumieniu ze swoim lekarzem. Niezale?nie od tego najlepsz? ochron? jest profilaktyka - warto stosowa? repelenty oraz odpowiednie ubranie chroni?ce przed owadami, zaleca si? przestrzeganie higieny osobistej, picie wy??cznie wody przegotowanej lub napojów zamkni?tych fabrycznie. Dost?p do opieki medycznej zale?y od miejsca pobytu. W du?ych miastach nie ma problemów z uzyskaniem fachowej pomocy.

Klimat i pogoda:
Indie w wi?kszo?ci po?o?one s? w strefie klimatu zwrotnikowego monsunowego. Mo?na tam wyró?ni? trzy pory roku: zim?, lato oraz por? deszczow? (monsunow?). Najlepszy czas, aby odwiedzi? ten kraj jest od drugiej po?owy wrze?nia do kwietnia. Temperatury s? wysokie, natomiast powietrze suche, po nich nadchodzi pora deszczowa.

O wyprawie:
Wyprawa jest przeznaczona dla osób chc?cych aktywnie zwiedza? ?wiat, znajduj?cych przyjemno?? w pokonywaniu trudów dalekich podró?y i poznawaniu odmiennych kultur, nie oczekuj?cych luksusowych warunków zakwaterowania. Nasza wyprawa jest skierowana do osób „m?odych duchem”, ??dnych przygód i poznania ?ycia w Indiach, jego atrakcji i specyficznej egzotyki. Trasa wyprawy biegnie przez Indie Pó?nocne, które b?dziemy mogli poczu? wszystkimi zmys?ami. Ju? pierwszego dnia w Delhi pojedziemy tuk-tukiem czyli riksz? motorow? do Czerwonego Fortu – ogromnej siedziby Mogolskich W?adców. Potem odwiedzimy ?wi?te miejsca ró?nych religii. Tak wi?c ju? pierwszego dnia b?dziemy zaskoczeni ró?nic? kulturow?. Czeka nas wiele ró?nych atrakcji, w tym egzotyczny i ekscytuj?cy przejazd nocnym poci?giem do Varanasi - naj?wi?tszego miasta Hindusów nad Gangesem, gdzie pobo?ni Hindusi pragn? umrze?, by po ?mierci by? spalonym na ghatach i wrzuconym do ?wi?tej Rzeki. Zwiedzimy ?wi?te miejsce buddystów - Sarnath, gdzie Budda wyg?osi? pierwsze swoje kazanie. W Khad?uraho b?dziemy podziwia? zespó? najpi?kniejszych w Indiach ?wi?ty? hinduskich, bogato rze?bionych, przedstawiaj?cych erotyczne sceny wed?ug Kamasutry – starohinduskiej ksi?gi mi?o?ci. Pojedziemy lokalnym autobusem doAgry, a tam czeka na nas kolejna pere?ka Indii – Tad? Mahal - jedyny taki obiekt wybudowany z mi?o?ci do kobiety. Nast?pnie udamy si? do Rad?astanu, gdzie b?dziemy zwiedza? jego stolic? - Jajpur, zwan? ró?owym miastem. Wyprawa organizowana jest w ten sposób, aby w maksymalnie krótkim czasie jak najwi?cejzobaczy? i pozna? ten ekscytuj?cy kraj. Du?? oszcz?dno?? czasu daj? nam 2 nocne przejazdy poci?gami sypialnymi. B?dzie gor?co, ale omijamy okres najwi?kszych upa?ów, które panuj? w Indiach od czerwca do wrze?nia. Wskazane jest zabranie dolarów ameryka?skich wydanych po 2013 r. Stare banknoty nie s? przyjmowane podobnie jak banknoty zu?yte lub uszkodzone. Wyprawie od pocz?tku do ko?ca towarzyszy polski pilot.


Informacje o cenie
Ceny wraz z czescia walutowa nie obejmuj?:
- wizy i po?rednictwa wizowego - 250 z?
- pozosta?ych posi?ków nieuj?tych w programie (orientacyjny koszt ok. 3-15 USD/ posi?ek), napojów,
- wieczornych wyj?? i rozrywek oraz pozosta?ych aktywno?ci i wycieczek fakultatywnych (ceny uzale?nione s? od ilo?ci ch?tnych, orientacyjne kwoty podajemy w li?cie do uczestników).
- zwyczajowych napiwków, ok. 50 USD

Podana cena imprezy nie zawiera obowi?zkowych sk?adek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 z? oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 z?.

Poni?sza cena dot. zakwaterowania 1 osoby w pokoju dwuosobowym (przy zakwaterowaniu 2 osób), wylot z Warszawy. Szczegó?y pod nr telefonu 32 285 26 22 

Ni?ej podane ceny, s? cenami promocyjnymi.
! Przed rezerwacj? prosimy o ka?dorazowe potwierdzenie aktualnie obowi?zuj?cej ceny oraz dost?pno?ci miejsc. W sprawie informacji o aktualnych promocjach prosimy o kontakt

Przeczytaj koniecznie -> jak rezerwowa? oraz FAQ

alm

Dostpne terminy

Wyjazd Powrt Cena  
2022-09-15 2022-09-25 5049.00 rezerwuj
2022-11-03 2022-11-13 5049.00 rezerwuj

 

Copyright © Agencja Turystyczna Zefir